Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a v Čechách

18. 04. 2022 23:49:03
Toulky českou minulostí. Do časů, kdy bratr neznal bratra - a ve sotva sjednocených Čechách se knížata střídala i několikrát za rok. Vedle Německa se objevila nová ambiciózní mocnost Polsko. A v čele Polska kníže Boleslav první

historický rozcestník Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého - historický rozcestník - Blog iDNES.cz

Zejména podle dřívějších pramenů šlo o pokus vytvořit něco jako společný stát Západních Slovanů. Císař Jindřich II zase měl představu - že jednotná vláda nad Slovany se stane něčím jako pohraničím Svaté říše římské národa německého, Ale možná šlo především o osobní ambice Boleslava Chrabrého.

Beleslav Chrabrý

kníže Polska 992-1025, král Polska 1025

kníže Čech 1003 - 1004 (Boleslav IV)

kníže Moravy 1000? - 1025?

markrabě Lužice

markrabě Míšeňska

Když se stal Boleslav Chrabrý v Polsku knížetem, v Čechách vládl ještě Boleslav II Pobožný - který je všeobecně považován za nejschopnějšího z Boleslavů. Ovšem Boleslavovi Pobožnému je připisován popud k činu po vítce zcela nekřesťanskému - jakým bylo vyvraždění Slavníkovců. Přeživší Slavníkovci našli útočiště právě v Polsku u Boleslava Chrabrého - Slavníkovci byli u založení arcibiskubství v Hnězdně, a polský Boleslav také nechal ostatky Svatého Vojtěcha vykoupit zlatem - po té co byl Vojtěch umučen na misijní výpravě k pohanským Prusů - což byl jeden z kmenů v Pobaltí.

Ale jak se vyvíjela situace v Čechách, zatímco se Polsku zakládalo arcibiskubství. Dlužno podotknout, že přemyslovská vláda poněkud ztrácela dech, ještě na sklonku vlády Boleslava II. - Český stát začal ztrácet rozsáhlá nabytá území - počínaje na východě Červenou Rusí - kolem města Přemysl v Polsku.

Pochopitelně zvolna upadající přemyslovskou moc v Čechách měl v patrnosti i Boleslav Chrabrý, Nicméně polský Boleslav svoje potenciální územní nároky opíral i o své dva sňatky - s knížecí dcerou z uherského vládnoucího rodu Árpádů - neboť Morava, kam posléze Boleslav nasměroval své zájmy, byla tehdy patrně ještě pod maďarským vlivem, a druhým sňatkem s Emnildou, dcerou vlivného srbského šlechtice Dobromira pak Boleslav Chrabrý vlastně legalizoval svoje územní ambice v Polabí.

VELKOPOLSKO a MALOPOLSKO

Roku 999, tedy na samém sklonku vlády Boleslava II v Čechách přepadlo polské vojsko českou posádku v Krakově - a Polsko ovládlo Krakovsko - neboli Malopolsko - a lze předpokládat že téhož roku připadlo Polsku i území pozdějšího Slezska. Výchozí základnou Boleslava Chrabrého bylo ovšem Velkoposko - a sídlem hrad ve městě Hnězdno.

MORAVA

(Pravděpodobně) následující rok - tedy rok milénia l.p. 1000 se polská vojska přemístila na Moravu, a započala asi pětadvacetiletá polská vláda na Moravě - je pravděpodobné, i když nikoli jisté - že Boleslav Chrabrý získal titul kníže Moravy. I když pro desáté století - takzvané temné století je typický nedostatek písemných pramenů - nicméně v tomto období je na Moravě předpokládána jistá forma státnosti s názvem Moravské knížectví. Není bez zajímavosti, že dějiny se v desátém a částečně i následujícím století v Čechách a na Moravě odvíjely poněkud odlišně, jakoby šlo o dvě různé země.

ČESKÁ EPIZODA

České kapitole vlastně předcházel pokus ovládnout Polabí v dnešním Německu, nicméně manévry v Polabí pokračovaly i po polském ústupu z Čech, takže co se týče polských pokusů o ovládnutí Čech, zde asi rok skok v čase směrem dopředu.

Po skonu Boleslava II nastal v Čechách naprostý rozvrat, Možná nejen vlastní mocenské ambice, ale i pohnutky v Čechách rozvratnou situaci bratrovražedných rozmíšek mezi potomky Boleslava II poněkud stabilizovat - přiměly polského Boleslava k jistým úkonům dosáhnout v Čechách k jisté stabilizace.

Boleslav dosadil český trůn knížete Vladivoje, který si však nechal v listopadu téhož roku Čechy udělit jako léno Svaté říši římské (což bylo vlastně poprvé - když byl nějak formalizován vztah Čech a říše) . O několik týdnů později se Vladivoj v lednu 1003 upil k smrti. Nakrátko se stal knížetem proříšský Jaromír, ale po rychlém vojenském zásahu Boleslava byl svržen a Boleslav Chrabrý dosadil Přemyslovce Boleslava III. Ryšavého. Ten na Popeleční středu na počátku února 1003 nechal pobít významné Vršovce. Boleslav Chrabrý jej pozval na neznámý hrad v Polsku (není vyloučeno, že Krakov) , kde Boleslava Ryšavce nechal připravit o zrak a uvěznit. Sám pak usedl na český trůn. Nový římský císař Jindřich II. uznal Boleslava Chrabrého českým knížetem pod podmínkou, že od něj přijme Čechy v léno. To Boleslav Chrabrý odmítl, nicméně přes zimu se usadil pravděpodobně přímo na pražském hradě, avšak počáteční nadšení, které polský Boleslav sklízel v Čechách velmi brzy opadlo. Když v září obsadila Prahu německá vojska Jindřicha II.- císař svůj vpád proti polskému Boleslavovi ospravedlňoval, že nepřijal Čechy jako léno, dostalo se tehdy Němcům podpory i z české strany.- a to jak šlechty tak lidu. Dobytí hradu pak bylo vlastně česko-německou záležitostí. Při polském ústupu z Prahy padl ( ́údajně na mostě) poslední žijící Slavníkovec Soběslav. Na knížecí stolec byl znovu dosazen Jaromír.

POSKO - NĚMECKÉ VÁLKY o POLABÍ

Polsko - německé války o území obývané Polabskými Slovany - či Srby se udávají vlastně tři - ovšem jim předcházel ještě jeden konflikt, jehož dějištěm byl

Sněm v Merseburgu

ktetrý se konal v létě 1002 v Merseburgu za účasti německého panstva, mimo jiné aby vzdali hold Jindřichovi II, - jako novému německému králi (tehdy ještě ne císaři) . Sněmování se zúčastnil i Boleslav I. Chrabrý, který zde nárokoval území v Polabí - jakožto právoplatné dědictví, což mu bylo Jindřichem přislíbeno - pokud země přijme jako říšská léna.

Nicméně po sněmu následoval jistý incident - která dohodu na sněmu vlastně anuloval. Když Boleslav Chrabrý a jeho družina opouštěli rezidenci Jindřicha II., byl napaden podněcovaným davem. Boleslav přežil s pomocí saských spojenců, ovšem někteří muži z doprovodu už tolik štěstí neměli. Tento atentát byl pravděpodobně (nebo spíše jistě) naplánován Jindřichem II.

První posko-německá válka o Polabí(1002–1005)

Boleslav Chrabrý - nespokojen nerealizováním přislíbených územních nároků v Polabí - vtrhl se svým vojskem roku 1003 do Polabí - a Polákům se podařilo obsadit poměrně rozsáhlá území, V tomto čase Boleslavův stát dosáhl maximálního rozsahu, ale územní zisky nebyly nijak stvrzeny, Vlastně se o vojenské manévry. Boleslav využil také skutečnosti - že Jindřich II byl poněkud vzdálen - v tuto dobu se konala jeho korunovace králem v Lombardii. Ale už následující rok zorganizoval Jindřich - spíše výzvědné tažená k Budyšínu, jednomu z opěrných bodů Boleslava v Polabí.

V polovině srpna 1005 začala nová expedice německého krále Jindřicha II. Dobrovolně se k ní připojili Češi a také poněkud kontroverzní spojenci: pohanští Wieleti. Spojenectví křesťanů s pohany vyvolalo v křesťanském světě rozhořčení. Jindřich, bohatší o zkušenosti z předchozích let, se rozhodl, že tentokrát by jeho armáda by měla být početnější a nechal verbovat u místních knížat a šlechty daleko více vojáků, než bylo obvyklé.

Císařská vojska zřídila tábor na Sprévě, kde se nacházela první linie polské obrany Druhá polská linie se pak nacházela na Odře - a konečně třetí polská línie až na řece Vartě - na dnešním polském území. Wieleti mířili k bojům ze Severu a Češi z jihu. Při své obraně Poláci využívali bažinatého terénu a také taktiku rozptýlit vojska nepřítele různými překážkami a nástrahami. Kromě toho Polsko mělo k dispozici několik opevněných opěrných bodů - jako třeba město Krosno Odrzańskie.na Odře.

Boleslav doufal, že zastaví nepřítele na mocné vodní překážce s dobře organizovanou obranou. Útok na Krosno Odrzańskie trval 7 dní, Nicméně - Němcům se podařilo objevit nestřežený brod - což značně urychlilo německý postup do nitra Polska (jinak se řeky překonávaly poněkud zdlouhavě - stavěním mostů z na místě narubaných klád). Za řekou se Bolesłav Chrabrý opět vrátil k taktice zdržování nepřítele partyzánskou válkou - a také ústupy vedl tak, aby Němci byli vmanévrováni do těžce schůdných oblastí, třeba hustě zalesněných a protínané četnými vodními překážkami – jako třeba jezera Zbąszyńskie.

Tato taktika německé vojáky značně vyčerpala - i když se dostali až takřka na dohled Boleslavova sídla - města Poznaně. Jindřich na žádost svých zúčastněných knížat zastavil "dvě míle od poznaňské pevnosti". Nicméně v Poznani proběhla jednání - a bylo uzavřeno příměří, kdy se Polsko vzdalo Polabí.

Ne však na trvalo - což bylo záležitostí dalších dvou německo - polských válek, které vlastně po téměř dvacetiletém boji skončily polským vítězstvím - protože Polsko získalo území v Polabí nikoliv jako léno Svaté říše římské - ale přímo jako svoje území, což stvrdil po letech takzvaný Budyšínský mír. . .

...ale to je trochu předbíhání v čase, tedy alespoň stručně co se dělo do té doby než byl uzavřen v roce 1918 Budyšínský mír, tedy po po příměří v Poznani roku 1005

Druhá posko-německá válka o Polabí(1007–1013)

V dalších bojí však v roce 1007 Milsko i Lužici získal zpět a neúspěšně se pokusil obsadit Magdeburk. Roku 1014 se snažil uzavřít spojenectví s Čechami, byl však odmítnut.

Třetí posko-německá válka (1015–1018)

Roku 1015 císař Jindřich II porazil polské síly a překročil Odru. Stejného roku Moravané úspěšně napadli Rakousy, český kníže Oldřich dobyl hradiště Businc nad pozdějším Zhořelcem a říšské vojsko bylo při útoku v Polsku poraženo. V odvetné výpravě byla německá vojska opět poražena a byl zabit markrabí Východní marky, který se pokoušel zpět získat Míšeň. Roku 1017 porazila moravská vojska Bavory, Jindřich II. podnikl neúspěšný vpád do Polska, Boleslavův syn Měšek zaútočil na Rakousy a Čechy, ale byl odražen. Boleslav Chrabrý porazil Jindřichova vojska u Hlohova a Němčí, ale marně se snažil dobýt Bílou Horu (dnešní Belgern). Poté podnikl další nájezd na Čechy.

Boleslav Chrabrý podruhé vládne Lužici

Na začátku roku 1018 uzavřel budyšínský mír, ve kterém císař ustanovil Boleslava Chrabrého panovníkem Moravy, Milska a Lužice a potvrdil nezávislost Polska na říši římské, Boleslav Chrabrý v tu dobu žil se svou třetí ženou - Odou, dcerou míšeňského markraběte Ekkeharda. Tím si uvolnil ruce na západě, takže mohl zaútočit na Kyjevskou Rus a dosadit jí knížete Svatopluka, svého zetě.

MORAVA PO BOLESLAVOVI CHRABRĚM

Po skonu Boleslava Chrabrého byly polské posádky donuceny opustit Moravu. Dle Havlíka je na základě zpráv z Kosmovy kroniky pravděpodobné, že Poláci se znelíbili předákům Moravanů, kteří hledali v Břetislavovi nového pána, místo spojení s českým knížectvím.

Poláci tedy opustili Moravu a jejím knížetem se stal Břetislav I., který ji pak v roce 1055 formálněji přičlenil k Českému knížectví - kdy na Moravě zřídil tři úděly - Olomoucký, Brněnský a Znojemský pro své syny jako údělná knížata.

A co polabští Slované a Lužice?

Državy Legendárního polského krále Boleslava Chrabrého se rozpadly - a území Polabský Slovanů ovládlo Německo - nebo spíše místní vládcové. Slované se stali spíše národem venkova. Také křesťanství nepřijímali příliš nadšeně. Například litanii "Kirie Elesion" komolili jako v Keři Olše.

kam dál ?

Lietzow neboli Lícov - Blog iDNES.cz tentokrát o Pobaltských Slovanech a ostrově Rujana

Vývoj Česko – Lužické hranice - Blog iDNES.cz

Donínsko - a doba románská v Čechách - po-Břetislavské Čechy - Blog iDNES.cz

O Čáslavi-hrádku a dalších hradištích přemyslovského státu - období ranného středověku - Blog iDNES.cz historický rozcestník

Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého - Blog iDNES.cz

více technicky zaměřený příspěvek z historie

Železo z Moravy - v okolí Adamova a na Blanensku - Blog iDNES.cz

Autor: Jan Tomášek | pondělí 18.4.2022 23:49 | karma článku: 9.49 | přečteno: 445x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Cestování

Ladislav Větvička

Devastace stareho haviřskeho města

Je to smutny pohled. Studene ulice prosluleho haviřskeho města su prazdne. Mnoho věhlasnych hospod, kaj se haviři po šichtě schazali splachnut podzemni prach, zkrachovalo.

8.12.2022 v 11:11 | Karma článku: 42.39 | Přečteno: 2845 |

Petr Havránek

Cesta severním Vietnamem

Vietnam, země na jihovýchodě Asie byla v mém hledáčku již dvakrát. Ale pokaždé se mi do odletu připletly nějaké nepříjemnosti a z cesty sešlo. Tentokrát vše klaplo. Do třetice všeho dobrého, snad ...

6.12.2022 v 15:31 | Karma článku: 18.24 | Přečteno: 435 | Diskuse

Aleš Gill

Neznámá místa 10. - Zelené peklo uprostřed Mexika

Osm hodin jízdy autem severně od Mexico City leží místo, o kterém jste nejspíše nikdy neslyšeli. Uprostřed neprostupné džungle a hor je zahrada, která - kdyby byla v Evropě - bude v učebnicích a obležená davy turistů. Ale není.

6.12.2022 v 8:57 | Karma článku: 14.24 | Přečteno: 338 | Diskuse

Ladislav Větvička

Nejkratši cesta k horam vyššim jak Mont Blanc

Fčil, když sudruh Putin vylečil svět od korony a většina zemi světa upustila od koronopodfukovych opatřeni, je zase na chvilu jednoduche dostat se pod pěti tisicovky. Na chvilu. Bo co se polityci naučili, brzo využiju zas.

2.12.2022 v 11:11 | Karma článku: 44.35 | Přečteno: 3540 |

Ladislav Větvička

Jak sem na Kavkaze organyzoval druhu frontu

Ozvalo se zvoněni wocapu, což je super věc, bo se možete volat s lidma z druheho konca světa, vidět na jejich pysky a je to zadarmo. Teda uplně ne, stoji to stokorunu měsičně, když mate tu ukrajinsku kartu.

1.12.2022 v 18:18 | Karma článku: 43.63 | Přečteno: 3402 |
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...