Pondělí 24. ledna 2022, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 24. ledna 2022 Milena

Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého

17. 08. 2021 12:16:40
Pokus zmapovat pohyb národů či kmenů přes pozdější české země či blízké zahraničí. Stěhování národů proběhla vlastně dvě první na sklonku Římské říše - druhé stěhování národů v dalším století.

PRVNÍ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

Důvody k přesídlování národů či kmenů byly nejméně dva - tím prvním byla vyčerpanost zemědělské půdy a druhým důvodem bylo patrně předpokládané bohatství na území Římské říše.

Co se týče Germánů - tak prostor bývalého Československa je spojován zejména s Markomany a Kvády. Markomani v Čechách a na Moravě - což už samo naznačuje jistou rozdvojenost - a na Slovensku pak Kvádové.

1- 4. století

V prvním století byly hlavním dějištěm Čechy a o století spíše Morava a římské vojenské tábory na jihu. Po Markomanských válkách zůstaly římské tábory opuštěny a Markomané začali přesouvat těžiště osídlení více na jih - do provincie Noricum - i když svoje sídla měly i na Moravě.

Není bez zajímavosti - že kromě Markomanů v Čechách sídlil dva méně známé kmeny (či národy) - a to Baimoi ve východních Čechách (asi v okolí Hradce) a v Jižních Čechách a na Šumavě zase kmen Naristů. Naristi obchodovali s Římem a z hlediska hmotných nálezů by bylo možno tento národ považovat za zámožnější než byli samotní Markomani. Co se týče kmene Bainoi - tak nelze vyloučit, že na ně navazoval kmen Bavorů (či Bavoráků). Do pozdějšího Bavarska se Baimoi mohli dostat východní cestou přes Panonii - kde Baimoi na čas splynuli s Kvády , nebo západní cestou přes Šumavu - kde v době stěhování národů usídlili v dřívějších místech kmene Naristů.

A v pozdějším Ostravsku a Slezsku ve 1.-4. století měli svá sídla ještě germánští Silingové - část kmene Vandalů (připsáno na základě poznámek).

Slované

První polozemnice a chatrče Slovanů se na Moravě a v Čechách začali objevovat ještě za Markomanů. Ovšem hlavní proud Slovanů lze předpokládat až při stěhování národů - zejména při druhé vlně v 6tém století.

5. století - První stěhování národů

Germáni

Na Moravě již namísto Markomanů sídlí Langobardi, kteří zde ovšem pobyli poměrně krátce a pokračovali na jih do provincie Noricum - odkud podstatná část přesídlila do Itále - kde vytvořili vlastní stát -- oficiálně Italské království.

Mezi Panonií a provincií Noricum - zhruba v oblasti, kam s v předchozích stoletích přesouvali Markomani - se usídlil Ostrogóti - jeden z nejvýraznějších germánských kmenů, zhruba v období, kdy na Moravě pobýval Langobardi.

Germáni ze Skandinávie

V době stěhování národů se rovněž začali objevovat germánské národy s možná ještě cizokrajněji znějícím jmény než jména Germánů z pozdějšího Německa.

Říše Gepidů

Gepidové či Gepidi byli patrně nejvýznamnějším národem původem ze Skandinávie - mimo jiné, že výrazně přispěli k porážce Hunů - kteří do Evropy vpadli během první vlny stěhování národů. Gepidové pak vytvořili stát ve výhodní Panonii a jeho centem se stal Sirmium - tehdy ještě bohaté antické město - což je dnešní Srbská Mitrovica.

Království Rugiland

Dalším kmenem ze severu - po němž zůstal název ostrova Rujána a který připutoval do střední Evropy jsou Rugiové.či Rugové - sočasníci Gepidů. Těžištěm jejich osídlení byla oblast Dolního Rakouska nad Dunajem směrem k Horním Rakousům - nelze vyloučit, že jejich osídlení zasahovalo do Čech..

Království Herulů

Třetím severským kmenem - tentokrát usídleným na Moravě byli Herulové - odkud byly ovšem vypuzeni Langobardy. Nelze vyloučit, že král Herulů Rudolf má pohřebiště v mohyle na Žuráni.

DRUHÉ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

Avaři a Sámova říše

V šestém století Evropou prošla další vlna stěhování národů - rovněž poznamenaná vpádem do Evropy kočovníků z Asie. Kočovným kmenem ovšem byl tentokrát Avaři - jejich vpád ovšem byl o poznání méně pustošivý než o století dříve vpád Hunů. Nicméně Avaři dokázali vyvrátit říši Gepidů - i když Gepidi se ještě na čas udrželi na jihu v okolí hlavního města Sirmium.

Avarský kagnát

Říše Avarů byla státem spíše kočovného charakteru. Zajímavostí režimu Avarů byla jistá forma dvojvládí - v čele říše stál jednak kagan (chán) a jednak jugur (nejvyšší šaman, čili kněz).

Slované

Současně s Avary do pohybu daly i kmeny Slovanů. Na svých rychlých lodích Slované pronikli třeba až na Krétu,

Ve střední Evropě se však dostali do příměho sousedství s Avary. Slované se ovšem ve vztahu k Avarům ocitli v nějaké formě područí - je pravděpodobné i zajímání do otroctví.

7. a 8. století - Říše Sámova a jeho nástupců, avarsko - slovanské období

Slované využili rozmíšek mezi Avary ve sporech o nástupnictví a spojili se proti svým utlačovatelům. Vůdcem Slovanů se stal francký kupec Sámo. Povstání pro Slovany skončilo úspěšně - i když Avarský kagnát ještě nezanikl - následující etapa se nazývá "slovansko - avarské" období. Téměř současně s ovšem pro Slovany objevil další nepřítel - kterým byl germánský kmen Franků a rozpínající se Francké království. Bitva u Wogastisburgu v roce 631 podle kronik měla dopadnout pro Slovany úspěšně a slovanské kmeny si uhájili ve vztahu k Frankům nezávislost.

Co vlastně následovalo po bitvě u Wogastiburgu je otázka. Podle převažujících názorů se Sámova říše měla rozpadnout. Jenže Sámova říše asi zdaleka nebyla státem. Je spíš označována jako kmenový svaz - možná ještě příznačnější pojmenování by bylo vojenský pakt. Pro následující dvě století nejsou naprosto žádné prameny - snad jedině archeologie. Další zmínka v kronikách se váže až k bitvě u Carnburgu v roce 806 a i tehdy stála proti Frankům dobře zorganizovaná vojska Slovanů. Vše naznačuje - že i tentokrát mezi slovanským kmeny fungoval nějaký svaz - či vojenský pakt.

SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY A KAREL VELIKÝ

9. století - Karel Veliký a bitva u Carnburgu

Francký král Karel zvaný Veliký se svými vojsky úspěšně táhl Evropou. Francká říše dosáhla svého největšího územního rozsahu, Francký král se v Římě nechal papežem korunovat za Římského císaře a pokusil se obnovit slávu Římské říše. V písních se zpívalo o vitězstvích a byla mimo jiné zmiňována válka s Čechy. Ze správního, či administrativního hlediska se Francká říše členila na hrabství - jen na některých z vojenského hlediska problematických - či konfliktních byly zřizovány pohraniční marky. V čele marky byl jmenován markrabě - jinak taky vojvoda - což byla hodnost na stejné úrovni jako hrabě v běžných hrabstvích uvnitř říše.

Jako důvod vpádu Karlových vojsk do prostoru Čech je uváděn výběr tributu - či poplatků. Jenže na hranicích říše byly proti prostoru Čech zřízeny dvě pohraniční marky. Česká marka - v příhraniční části dnešního Bavorska a Východní marka v pozdějším Rakousku.

Francká vojska navíc vpadla do Čech ze tří stran - Všerubským průsmykem přes Pošumaví, Smrčiny na Chebsku a Nakléřovský průsmyk v Krušných horách. Je otázka - zda na tak početné manévry bylo vybírání poplatku, například bez nějakých územních požadavků postačujícím důvodem. Je otázka co se vlastně dělo po bitvě u Carnburgu..

související příspěvek o předchozím období :

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=765633 "Římský Mušov proti Germánům i zimnímu chladu - i něco málo o jazyku Germánů"

volně navazující příspěvky:

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774012 "Úsvit Lužice - Jindřich Ptáčník a kníže Václav"

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=764606 "Islám na Moravě"

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=763042 "O Čáslavi-hrádku a dalších hradištích přemyslovského státu - vývoj územní správy"

více specializované příspěvky:

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=763598 "Železo z Moravy"

o železářství v ranném středověku - s možná poněkud překvapivým zjištěním - že železářství v 9tém století bylo v Čechách a na Moravě na vyšší úrovni - než později v jedenáctém století

https://jantomasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=763420 " Loď do Prahy"

vývoj říční plavby v Českých zemích

Autor: Jan Tomášek | úterý 17.8.2021 12:16 | karma článku: 17.40 | přečteno: 659x

Další články blogera

Jan Tomášek

Industriální Kroměříž - malá elektrárna, továrna na uzeniny (elektřina VN a NN 14)

Malá parní elektrárna, Simonova továrna na uzeniny, a také automobily Simca. Nejen podobně znějící názvy firem mohou být důvodem ke sloučení více námětů v jeden. Pro Kroměříž trochu netypická turistika.

1.1.2022 v 9:43 | Karma článku: 6.94 | Přečteno: 258 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 6 - vzlet letounu a diagram XY jako statistika provozu a výkonu

Navozující příspěvek na předchozí příspěvky o mechanice . v pozornosti opět veličiny čas, frekvence, rychlost - a dále síla, moment síly, výkon

15.12.2021 v 10:12 | Karma článku: 4.85 | Přečteno: 243 | Diskuse

Jan Tomášek

Na konečné v Řečkovicích - proč byl u tramavají zaveden stejnosměrný proud a co je měnírna

Kromě informací o stejnosměrné napájecí trakce pro tramvaje, též pojednání o liniových stavbách jako jsou třeba různé rozvody, třeba elektrické - takovou typickou liniovou stavbou je ovšem plynovod nebo ropovod.

10.12.2021 v 11:04 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 599 | Diskuse

Jan Tomášek

Mechanika 5 - tři stupně momentů - statické momenty, moment síly, výkon a čas a rychlost

Další pokračování v bádání nad veličinami mechaniky - a to zejména statiky a dynamiky - především z matematického hlediska

5.12.2021 v 8:49 | Karma článku: 5.45 | Přečteno: 289 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jakub Moravčík

Apologeticko-ďábloadvokační blog 3: pohani, židovství a nastavená tvář

Už jsem si asi ani nemyslel, že tento seriál bude ještě pokračovat (a když už, tak určitě ne „pohanským“ tématem), ale nakonec pokračovat bude a ještě naposled se v něm tématu pohanství přece jen dotknu.

24.1.2022 v 12:01 | Karma článku: 4.15 | Přečteno: 106 | Diskuse

Eva Sádecká

O nespoutané vlčici

V šumavských lesích žila velmi odvážná vlčice. Její divoká povaha brala všem zvířatům dech. Její ladné pohyby a běh vábily ty nejsilnější vlky z okolí. Tajemná vlčice byla záhadou všech.

24.1.2022 v 8:51 | Karma článku: 9.47 | Přečteno: 118 | Diskuse

Eva Sádecká

O chytrém hadovi

Kdysi dávno, žila v zemi plné kouzel, jedna nadějná čarodějnice. Měla přítulného kamaráda hada. Nedivte se, hadi milují své blízké. To věděla i naše společnice.

23.1.2022 v 20:33 | Karma článku: 8.73 | Přečteno: 178 | Diskuse

Jan Lněnička

Válčili jsme za Husáka – okena blues

Z reality se dá uniknout různě, šňupáním koksu, pervitinem, hérákem, zkrátka čímkoliv, co máte po ruce - my měli okenu. V současné době by takové pročištění organismu mohlo pomoci v boji proti covidu.

23.1.2022 v 12:39 | Karma článku: 15.11 | Přečteno: 531 | Diskuse

Eva Sádecká

Kočičí příběh

My máme doma spoustu koček, chlubí se holčička, kterou potkávám. Ale víte, co je nejhorší? Svolat je všechny k večeři.

23.1.2022 v 11:46 | Karma článku: 15.08 | Přečteno: 363 | Diskuse
Počet článků 242 Celková karma 7.11 Průměrná čtenost 430

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Najdete na iDNES.cz