Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

O Čáslavi-hrádku a dalších hradištích přemyslovského státu a územní správa Českých zemí

28. 12. 2020 12:37:37
Jaké jsou znaky státnosti určitých územních celků? Jedním ze znaků státnosti by mohla být určitá - alespoň částečně institucionalizovaná - či formalizovaná správní struktura země do dílčích územních celků.

Tento příspěvek by měl zkoumat především

vývoj územní správy v českých zemích - před sjednocením Čech - tzv. kmenová knížectví l.p. 700 až 950 a při sjednocování českých zemí přibližně do roku 1200 a současně jednotlivých žup kmenových knížectví, kdy se nejprve utvářela tzv. hradská soustava - později pak krajské zřízení. Co se týče Moravy, která se pravděpodobně vyvíjela třeba v X. století samostatně - začleňování země do přemyslovského státu provázelo nejprve ustanovování několika údělů - či údělných knížectví a později pak Moravského markrabství - přičemž v obou případech tyto správní jednotky vznikaly dvakrát - mezitím krátká období přímé správy z Prahy - na jistou dobu získal hodnost knížete i Pražský biskup, později pak v gotice na čas i Biskup olomoucký.

- některé záležitosti však zkoumají jiné příspěvky - které zkoumají předchozí či následejující období - nebo souběžně jsou zaměřeny na nějakou jinou záležitost období ranného středověku.

souhrnný příspěvek na téma historie

Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého - historický rozcestník - Blog iDNES.cz

IX. a X. století předchází

Hradiště Tetín a první Přemyslovci: Bořivoj I - Spytihněv I. a Vratislav I - Blog iDNES.cz

X. století předchází

Úsvit Lužice - Jindřich Ptáčník a kníže Václav - Blog iDNES.cz

X. - XV. století se zaměřením na česko lužické pomezí

Vývoj Česko – Lužické hranice, Čechy a Morava XII - XIV století - Blog iDNES.cz

následuje 11 století

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a v Čechách - Blog iDNES.cz

právě je 10. století - sjednovávání Čech - období Boleslavů, tzv. doba Otonská

Doba románská v Čechách a na Moravě - knížata Břetislav a Spytihněv II - Blog iDNES.cz

také příčleňování Moravy k Čechám - ustanovení údělných knížectví na Moravě

Donínsko - někdejší český poloostrov v Německu - Blog iDNES.cz

XIII. století

Jeden den jízdy koňmo k moři - Blog iDNES.cz Přemysl Otakar II

Václav III - poslední Přemyslovec - Blog iDNES.cz

XV. století

Pražské hrady a doba Václava IV. - Blog iDNES.cz

O Čáslavi hrádku a dalších hradištích přemyslovského státu

ČÁST 1 Čechy a Morava VII - X století - doba otonská - první sjednocení českých kmenů - župy kmenových knížectví jako základ územní správy formujícího se přemyslovské státu ?

ŽUPNÍ ZŘÍZENÍ

Čechy

Jistá správní struktura je naznačena i ve Starých pověstech českých u jednotlivých pohanských knížectví. Třeba v pověsti Lucká válka je zmíněna soustava žup podle které se třeba svolávalo vojsko.

Při utváření české státnosti - zejména po skonu Svatého Václava - tedy za knížat Boleslava I. Ukrutného a Boleslava II. Pobožného - kdy patrně opravdu dochází k vytváření sjednoceného Českého státu a přibližně už i v dnešních hranicích - je zmiňováno členění státu pod názvem "hradská soustava" - což je možná nepříliš výstižný název - ale naznačuje alespoň něco o střediscích těchto jednotek. Je také otázka - zda se jedná o správní jednotku zcela novou... Podle všeho asi nikoliv - spíše se se jedná o správní soustavu, které do jisté míry navazuje na něco již zavedeného.

Ale pro názornost pokus o strukturování tehdejší společnosti zejména z hlediska územního členění.

Asi názornější by bylo začít na pomyslného vrcholu pyramidy - tedy u vladaře - a sestupovat níž. Ovšem z různých důvodů je asi vhodnější postupovat přesně opačně - tedy zdola nahoru - třebas už proto, že nejsou známy přesné názvy.

Tedy základním stupněm by mohla být osada či ves - v některých případech s nějakým dvorcem - viz Staré pověsti a vladyka Horymír z Neumětel.

Něčím jako spádovým střediskem pro širší okolí by mohla být ves s tržištěm - což by mohlo být v souladu s výše zmíněnou župou.

A dalším stupněm výš by pak už asi bylo "hlavní" hradiště celého knížectví . V tomto případě se patrně jednalo o větší sídlo - které zahrnovalo kromě hradiště i podhradí - případně různé řemeslnické vsi a tak dále.

Ale podle různých náznaků by v posloupnosti mohl být ještě jeden vyšší stupeň - a to sídelní hradiště vládnoucího rodu pro několik knížectví spravovaných jedním rodem. Třeba Praha by měla být po vyhrané Lucké válce jednak sídelním hradištěm pro Přemyslovce - vládnoucí kromě Čechů i Lučanům - a současně by měla být hlavním hradištěm Čechů.

A NYNÍ ODHAD SITUACE - CO SE MOHLO DÍT SE SPRÁVNÍMI JEDNOTKAMI PŘI SJEDNOCOVÁNÍ ZEMĚ

Podle všeho vytvářená hradská soustava za Boleslavů převzala původní župní soustavu jednotlivých knížectví (tedy například Čechů, Litoměřiců, Zličanů a tak dále) - včetně knížecích hradišť - které byly současně (téměř jistě) sídlem řekněme první župy knížectví.

Jenže na konci X. století formující se česká státnost téměř zanikla.

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a v Čechách - Blog iDNES.cz

Ale ještě by snad mohla být zmíněna druhá část českých zemí

Morava

Na Moravě i po pustošivém maďarském vpádu na začátku X. století pravděpodobně přetrvávával nějaká forma počínající státnosti. Období X. a XI. století na Moravě bývá nazýváno Moravské knížectví. Tehdejší Morava pravděpodobně měla jinou rozlohu než dnes - na jihu pokračovala přes řeku Dyji poněkud blíže k Dunaji - směrem na jihovýchod Morava pravděpodobně pokračovala dále přes hřebeny Karpat. Jména moravských knížat X. století ovšem nejsou známa - avšak na přelomu X. a XI. - který se stal Moravským knížetem polský Boleslav Chrabrý- v době, kdy se vznikající český stát ocitl na pokraji zániku. Lze předpokládat že vlivné postavení do té doby na Moravě měla především místní šlechta - kolem dvorců či hradišť u tržních vsí. Některá sídla již byla v dnešních místech - jiná zcela jinde. Například poblíž Brna bylo osídledlo hradiště v místech zvaném Staré zámky u Líšně, přímo v Brně - tedy prozatím na Starém Brně se vytvořilo osídleníaž po porážce polské posádky vojsky knížete Břetislavana hradišti Staré zámky u Líšně, a po porážce polské posádky na Moravu český kníže Oldřich dosadil syna Břetislava - který se v podstatě stal druhým moravským knížetem - jehož jméno je tedy známo.

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a v Čechách - Blog iDNES.cz

Doba románská v Čechách a na Moravě - knížata Břetislav a Spytihněv II - Blog iDNES.cz

ČÁST 2 doba románská X. století - "hradská soustava" - nebo spíš pokračující "župní zřízení" jako správní jednotka přemyslovského státu

HRADSKÁ SOUSTAVA ( ŽUPNÍ ZŘÍZENÍ po sjednocení Českých zemí)

A dále jistý osobní rozpor jsem měl co asi bylo s původní - použiji dnešní termín - tedy co asi bylo s původní administrativou správních středisek. Dalo se předpokládat - že kníže sjednocovaného státu ne vždy chtěl ponechat na místě původní vládce.

Na základě studia - třeba dějin jiných národů - jsem dospěl k něčemu - což jsem si na úplný závěr potvrdil i mapkou - na kterou jsem náhodou narazil na internetu.

Tedy o teorii o dvou hradištích vedle sebe - tedy původního - po v různé míře dobrovolném převzetí moci toto hradiště nadále třeba i v původním obsazení hospodářskou funkci - zatímco nové narychlo vybudované hradiště v sousedství plnilo funkci vojenskou a dejme tomu politickou. V některých případech se ovšem situace vyvíjela tak - že jedno hradiště plnilo obě funkce - tedy hospodářskou - i politickou.

Druhá záležitost - jaké postavení měl asi vykonavatel správní moci v rámci hradské - nebo jak zní hypotéza - tedy spíše převzaté správní soustavy původních žup a hradišť.

V podkladech je správní úředník v rámci hradské soustavy nazýván často jako "kastelán" - a jednalo se zprvu o úřad jmenovaný knížetem na určitou dobu - později se stal doživotním - a ještě později dědičným. Osobně mi označení kastelán zní poněkud cizojazyčně - jsem přemítal nad různými variantami - ale nejvíc se mi zamlouvá poněkud strohé označení "správce". Nejspíš se původně jednalo o náčelníka vojenské správy župy kmenového knížectví.

Podle různých souvislostí se prvním plánu nemělo jednat o správce župy - ale spíše o správce hradu, či gradu (tedy hradiště) - pak správce podhradí a teprve na třetím místě správce celého okolí. Mezi povinnosti správce jako zástupce knížete a státu patřila patřila také rozličná údržba - například cest. Na hradě působila řada dalších úředníků - jako třeba výběrčí "vilik", řada posluhů, čeledi a tak dále.

V podhradí probíhaly trhy a putovali sem řemeslníci z okolních vsí. Co týče rozlohy hradišť - tak rozlohou se mohla jednotlivá hradiště poněkud odlišovat.

Alespoň krátké zmínka o jednom konkrétním hradišti. Třeba v Čáslavi - přes rybník naproti středu města se nachází lokalita Hrádek - dříve jedno ze správních hradišť. Ostatně - jak název Hrádek naznačuje - co se týče rozlohy mohlo být někde na konci - možná se spíš jednalo o opevněný vojenský tábor.

Jak mohly vyhlížet Řeznovice u Brna se svou románskou rotundou v ranném středověku....

Podrobněji se jedenáctým stoletím zabývá příspěvek

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a v Čechách - Blog iDNES.cz

nebo příspěvek

Doba románská v Čechách a na Moravě - knížata Břetislav a Spytihněv II - Blog iDNES.cz

který rovněž zkoumá příčleňování Moravy k Čechám a ustanovení údělných knížectví na Moravě

Doba románská ovšem trvala dvě století, ze správců gradů, původně jmenovaných vojenských náčelníků se stávají dědiční místní vládci

ČÁST 3 doba románská XII století - "hradskou soustavu" nahrazuje "krajské zřízení" za Soběslava II

KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ

- patrně nejvýznamějšími knížaty XI století v Čechách byl Spytihněv II a Vratislav II (jako král Vratislav I) a knížetem na přelomu mezi století Vladislav II. (I.) . Za Krále Vladislava I se pravděpodobně změnil poměr ke Svaté říši římské - zatímco za knížete Václava (Svatého) se odváděly jen tributy, na přelomu miléna - kdy byl do Čech dosazen kníže Vladivoj - se České knížectví stalo lénem Svaté říše římské (podobně se lénem měla stát například Lužice, případně další dosud slovanské země - a mělo se tak vytvořit něco jako nárazníkové léno Svaté říše římské směrem na východ) - plnorávnou říšskou zemí se Čechy pravděpodobně staly až za krále Vladislava - nicméně nadále přetrvával určitý rozpor - kdy se český krnížecí, eventuelně královský titul sice dědil (přesněji v době knížecí na knížecí stolec nastupoval nejstarší Přemyslovec na principu seniorátu) - ale zároveň knížete, či krále stvrzovali panovníci Svaté říše římské.

Ale ke XII století patrně nejvýznamnějšími vladaři druhého století doby románské se stali knížata Soběslav II a Konrád II Ota.

Kníže Soběslav II - zvaný "kníže sedláků"- či "selský kníže" - kdy mimo jiné správci gradů nabyli značné moci, a stali se vlastně místními vladaři s dědičnou hodností - knížeti Soběslavovi II se nakonec tzv. hradskou soustavu - která do značné míry navazovala na župy kmenových knížectví podařilo zrušit - a hradskou soustavu nahradily kraje - s jinou rozlohou a větším územím než byly předchozí gradské župy - či oukrají. V pozdějším období byl pak dalším významným knížetem Konrád II Ota - z moravské větve Přemyslovců, kterému se podařilo spojit údělná knížectví na Moravě - a pravděpodobně se stal prvním moravským markrabětem - a po té co se stal českým knížetem markrabství opět na čas zaniklo, tedy na čas se mohly Čechy a Morava stát jednou zemí - jak tomu na krátký čas došlo již v předchozím XI století v době než byla vytvořena údělná knížectví, původně pro sourozence vládnoucích knížat.

Podrobněji alespoň úvaha o vzniku krajské zřízení za knížete Soběslava II. Ve dvanáctém století se hodnost správce gradů (kastalána) z původně pravděpodobně spíše dočasné vojenské funkce - se institutu hradního správce se pravděpodobně staval něco jako místní vládce. Je pravděpodobné, že hradská soustava vlastně nezanikla - ale pokračoval souběžně s ustanovovaným krajským zřízením - a ze správců hradišť s mohla například stát česká šlechta - později s vlastními hrady, poddanskými vsi či městečky. Nelze ovšem vyloučit, že všichni správci gradů měly být vůči knížeti v opozici pravděpodobně sez některých hradních správců mohli stát krajští poprávci. Pravděpodobně jediným sídlem v Čechách, který se nejvíce blížil městu byla Prahy - kdy už místy mohly dřevěné chatrče nahradit kamenné románské domy - jinak zárodky ostatních pozdějších měst bylo několik řemeslnických či kupeckých osad vedle sebe.

Jelikož Soběslav II. má přízvizko "kníže sedláků" je pravděpodobné, že kraje jako správní jednotky byly ustanovovány jak z hora - tak zdola za podpory sedláků. Je pravděpodobné, že se středisky krajů staly hradiště přilehlá k tržním vsím kde selský lid směňoval své zboží a výpěstky. Po právní stránce - postavení selského lidu bylo lepší - než později v období baroka - kdy sedláci ztratili právo dovolání k soudu. Vesnickým soudem první instance se stala rychta včela s rychtářem - která se nacházela v pozdější terminologii ve střediskových vsí. A tento soubor nových pořádků se stal pravděpodibně základem nově vytvářeného krajského zřízení - a je poměrně pravděpodobné, že tímto způsobem mohla přijít kníže Soběslav II k přízvisku "kníže sedláků". Je pravděpodobné - že krajské zřízení bylo lépe formované, ale také více demokratické než předchozí "hradská soustava" - na ústředních hradištích krajů se například scházely krajské sněmy takzvané sněmíky. Doba se tedy zřejmě poněkud změnila.

na přelomu 12. a 13 století vlastně končí ranný středověk

- alespoň nástin dalších období

Z původně kupeckých - či řemeslnických osad 12. století začínají vznikat skutečná města, přesněji jsou zakládána - a to buď jako královská - neboť Přemyslovci již získali dědičný královský titul - nebo jako poddanská - také se změnila architektura - románský sloh vystřídala ranná gotika.

K ustanovování krajů v českých zemích došlo tedy asi o sto let dříve, než se zakládala královská města - tedy ve 13tém století.

Kraje tehdy nahradily soustavu správních hradů - či spíše hradišť včele se správci - původně vojenskými úředníky - jejichž úřad se později stal dědičným.

Kraje byly vymezovány patrně za účelem upevnění postavení panovníka v zemi a patrně částečně i jako výraz jisté samosprávy. V čele krajů byl nejprve krajský poprávce - později krajští hejtmané - při krajích byly rovněž ustanovovány krajské sněmy - takzvané sněmíky.

nicméně ustanovením krajů se v Českých zemích vytvořilo něco jako dvojí správa

- státní správa v prostřednictvím nově ustanovených krajů se týkala především královských měst

- a patrimoniální (vrchnostenská) správa zase poddanský měst, městeček a vsí

v obou případech byl vlivným úřadníkem rychtář - a to jak v královských městech - tak na venkovských obvodech náležející vrchnosti

jednou z venkovských rycht byly například Kerhartice

Kerhartice a přilehlé osady a samoty jako správní obvod

Hostinec Fichtel Schänke - podobně jako osada Bergbauer v sousedství administrativně náležely k obci Kerhartice - s níž tvořily jeden správní celek - rychtu. Zdejší rychta - jako správní jednotka byla také nazývána "Auf der Bleiche"

Správu obce řídil rychtář - úřad obdobný starostovi obce. Rychtář ovšem nebyl představitelem samosprávy - ale patrimoniální nebo také vrchnostenské správy. Byl jmenován vrchností - později se jednalo o úřad dědičný - a předpokládala se důvěra ostatních obyvatel v obci.

Rychtář působil také jako vesnický soudce - a podle soudních stupňů ba náležel k úplně nejnižšímu - dnes již zaniklému soudním stupni. Pro podané představoval rychtář pravděpodobně jedinou možnost, jak se domoci svých práv. Proti rozhodnutí rychtáře bylo ovšem možno se i odvolat - ovšem až do Německého Magdeburgu - protože Kerhartice spadali do oblasti Magdeburského práva. Podle jiných právních zrcadel - než je Magdeburské právo - byl zřizován i obdobný úřad jako rychtář - ovšem s jinými názvy.

Novověk - doba osvíceného absolutismu - teriziánské a josefínské reformy

Postavení krajů - i úředníků se postupně měnilo - k výraznému institucionálnímu upevnění krajů došlo za tereziánských a josefínských reforem, kdy byl mimochodem vydán robotní patent - což zajistilo po staletích rovněž určitá práva rolníkům - do té doby nevolníkům - ale ještě nedošlo ke zrušení patrimoniální (vrchnostenské) správy.

Územní správa v českých zemích od roku 1848 do vzniku republiky

Nemalé změny přinesl revoluční rok 1848 (přibližně k tomuto roku se váže popis na ilustraci výše).

Čáslav - domky u Otakarovy bašty

"zmizely domky před baštou, místo krámů je podloubí"

JOSEF VOSTŘEL obuvník

JAN VOJÁČEK provazník

"velké kraje 1851"

Nemalé změny pak přinesl revoluční rok 1848. Kromě toho - že byla ustanovena další nižší územně správní jednotka - politické okresy - sučastně také došlo ke zrušení parimoniální (vrchnostenské) správy .- kdy okresy nahradily správní obvody panství.

Současně se zcela se změnila územní struktura krajů.

Malé historické kraje byly zrušeny - a například na Moravě byly zřízeny pouze dva kraje - Brněnský a Olomoucký. Tyto velké kraje pak řídila krajská vláda v jejímž čele stál president krajské vlády.

Krajské zřízení z roku 1850 Reforma prakticky vůbec nezohledňovala dosavadní tradiční členění a ani mnohá dosavadní krajská střediska.

Rakouský neoabsolutismus byl zaveden silvestrovskými patenty z 31. prosince 1851, čímž byla zrušena dosavadní oktrojovaná ústava. Hlavním představitelem tohoto období se stal rakouský ministr vnitra Alexander Bach, podle kterého se také vžil název Bachovský absolutismus.

Velký podíl na jeho vytváření měl také tajný rada Johann Franz baron Kempen von Fichtenstamm, velitel rakouského četnictva. Proběhlo mnoho změn, například v zemědělství, některých úřadech, clech a dalších oborech. Zachována byla náboženská svoboda a rovnost občanů před zákonem. Státní samospráva se změnila.

Nejnižší jednotkou byla obec,

následoval okres (v čele s okresním hejtmanem),

a kraj s krajskou vládou a presidentem krajské vlády (v období tzv. velkých krajů)

a dvěma zeměmi - Království České a společně spravovanými zeměmi Markrabství Moravské a Vévodství slezské místodržitelstvími - či zemskými gubernii Praha a Brno

Bachovský absolutismus podporoval podnikání. Vznikly obchodní a živnostenské komory (sdružení průmyslníků). V roce 1859 byl vydán Živnostenský řád, který odstranil zbytky cechovních organizací. Krajské zřízení z roku 1850 Reforma prakticky vůbec nezohledňovala dosavadní tradiční členění a ani mnohá dosavadní krajská střediska.

Nové kraje byly od 1. ledna 1850 navrženy tak, že 1 v Čechách bylo vytvořeno 7 krajů se 79 okresními hejtmanstvími (Praha nebyla součástí žádného kraje).

návrat k "malým krajům" 1855

V roce 1855 byla ovšem správní struktura vrácena zpět k takzavaným malým krajům. Soustava krajů byla zrušena po vzniku republiky - nižší celkem územní správy byly okresy - které se členily na okresy politické a okresy soudní.

územní správa v českých zemích po roce 1918

Se vznikem republiky byla sice převzata původní správní soustava - jen kraje jako správní jednotka tedy zanikly - a nová zamýšlená územně správní - či spíš spíše jednotka samosprávy - tedy župy - byla realizována jen částečně. Nově vytvořená republika však musela čelit separatistickým tendecím ve všech národnostně konfliktních částech - na Slovensku zejména s Maďarskem - s Polskem spor o Těšínsko a ostravské uhlí - a v českých zemích pak zejména odstředivé tence obyvatel německé národnosti.

odkazy

souhrnný příspěvek na téma historie

Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého - historický rozcestník - Blog iDNES.cz

IX. a X. století předchází

Hradiště Tetín a první Přemyslovci: Bořivoj I - Spytihněv I. a Vratislav I - Blog iDNES.cz

X. století předchází

Úsvit Lužice - Jindřich Ptáčník a kníže Václav - Blog iDNES.cz

X. - XV. století se zaměřením na česko lužické pomezí

Vývoj Česko – Lužické hranice, Čechy a Morava XII - XIV století - Blog iDNES.cz

následuje 11 století

Boleslav Chrabrý - polská epizoda v Lužici, na Moravě a v Čechách - Blog iDNES.cz

právě je 10. století - sjednovávání Čech - období Boleslavů, tzv. doba Otonská

Doba románská v Čechách a na Moravě - knížata Břetislav a Spytihněv II - Blog iDNES.cz

také příčleňování Moravy k Čechám - ustanovení údělných knížectví na Moravě

Donínsko - někdejší český poloostrov v Německu - Blog iDNES.cz

XIII. století

Jeden den jízdy koňmo k moři - Blog iDNES.cz Přemysl Otakar II

Václav III - poslední Přemyslovec - Blog iDNES.cz

XV. století

Pražské hrady a doba Václava IV. - Blog iDNES.cz

Autor: Jan Tomášek | pondělí 28.12.2020 12:37 | karma článku: 10.09 | přečteno: 723x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

David Lauda

Šatnář( o autismu z první ruky)

Speciální škola je speciální ve všech možných ohledech, které vás napadnou. Stejně tak je speciální, být její součástí jako pedagog. Musíte oplývat speciálními dovednostmi, které jsou vám v reálném světě, úplně k hovnu. Zdroj: http

9.12.2022 v 20:28 | Karma článku: 10.26 | Přečteno: 131 | Diskuse

Karel Trčálek

Devastace starého havířského města se již brzy skončí!

Je to nyní, věru, neveselá podívaná na město kdysi kypící prací pod zemí, na město náruživě dýmající z vysokých pecí. Ale všechno zlé se jednou v dobré obrátí a ten okamžik už je na spadnutí!

9.12.2022 v 17:25 | Karma článku: 15.58 | Přečteno: 226 | Diskuse

Milan Šupa

Vymetání Augiášova chléva! Zachraň se kdo můžeš!

Ignorování poznání o přírodních bytostech se v blízké budoucnosti trpce vymstí každému, kdo ho zanedbal, protože nastává čas velkých očistných bouří, řízených právě těmito bytostmi.

9.12.2022 v 16:09 | Karma článku: 5.99 | Přečteno: 235 | Diskuse

Jan Pražák

Železniční nostalgie

„Cože, ty jako zarytá nekuřačka si chceš fakt zapálit cigáro?“ „No jasně, šoupni mi sem rovnou dvě, ať to tady pořádně zahulíme. A pospěš si, dělej, než nám sem začnou lézt!“

9.12.2022 v 14:34 | Karma článku: 19.09 | Přečteno: 352 | Diskuse

Jiří Herblich

Jedině pravdou budeš poměřovat svět, tak zní zákon světa

Kdo pozná pravdu sám v sobě, bude člověkem ne hledajícím, ale vědoucím. Proto nehledejte, ale buďte jako já zněla odpověď, z nebe.

9.12.2022 v 8:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 | Diskuse
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...