Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Mechanika KFD / DAV - frekvence, rychlost, zrychlení / proč rychlé vozy mají velká kola

20. 07. 2022 16:09:27
Dva obory mechaniky pohybu - kinematika a dynamika - dá se říci odlišuje právě frekvence a rychlost - tedy od zvuků periody, přes frekvenci a pootočení - dále přes rychlost úhlovou, rotační až po lineární rychlost, atlas Škoda.

mechanika - rozdělení tématických okruhů

Strojírenství

Převody mechanické (kolo a pastorek) a elektrické (trafa) - vozy Mercedes a vojenství - Blog iDNES.cz

Návštěva staré tiskárny - části strojů a mechanismy - Blog iDNES.cz

Mechanika pohybu

hlavní rozcestník pro mechaniku pohybu Vlak a mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz

Mechanika KFD - linie frekvence - rychlost (linie kinematika - dynamika)

tento příspěvek -Proč mají rychlé vozy velká kola.

dále příspěvek Mechanika A/ KFD 3 rozcestník matematická mechanika a jak měří siloměr přes rychlost sílu - Blog iDNES.cz příspěvek srovnává především dva zdroje pohybu - statickou sílu - ze které plyne moment síly (z něhož částečně vyplývá i soustružnický efekt) a kinematickou sílu - ze které zase vyplývá rychlost

Mechanika DPM - dynamika - přepočty sil a momentů (rozjezd - jízda výkon)

Mechanika DPM1 - Výkon, nebo točivý moment - proč má traktor velké zadní kolo a je pomalý? - Blog iDNES.cz "sesterský" příspěvek tohoto příspěvku porovnávány jsou ovšem především rozjezdový moment setrvačnosti (moment 0tého stupně - moment otáčení neboli síly (moment 1. stupně) a výkon (moment 2. stupně)

Mechanika DAV (PM) - dynamika - rychlost a zrychlení

Mechanika DAV(PM) - Holešov - vzlet letounu Z 142 a okamžitá a statistická rychlost - Blog iDNES.cz

Letecké měřící přístroje a odpovídající veličiny, letiště Žatec a Mig 29 - Blog iDNES.cz příspěvek zase porovnává různé varianty výpočtu výkonu

Mechanika A/ DAV (PM) - zrychlení neboli vzlet - Blog iDNES.cz

Mechanika DHM - mechanika hybnosti a méně obvyklých veličin (dvojitých momentů)

(Mechanika JB - mechanika jeřábů a bagrů - více praktická verze mechaniky hybnosti)

Matematická mechanika

Mechanika A - úhly a míry

(Mechanika integrálů a derivací v rámci Mechaniky DPM)

odkaz na rozcestník pro mechaniku a matematiku Mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz pojatý jako alegorie vlaku - který jinak vnímá v integrované podobě výpravčí či služba na hradle - jinak cestující přímo ve vlaku - a jinak zase pozorovatel na nástupišti - z jehož hlediska lze pohyb vlaku připodobnit k derivaci - o tom tedy výše zmíněný rozcestník pro mechaniku a matematiku

zrcadlem přímo tohoto příspěvku - pojednávajícím o rozdílech veličin perioda - frekvence - rychlost v případě tohoto příspěvku je jiný příspěvek, zabývající se obdobnými veličinami - ovšen v oblasti elektrotehniky

Co se děje kolem elektřiny 5/ na rádiových vlnách 6 - AC/DC napětí, frekvence, amplituda - Blog iDNES.cz

Mechanika DAV - Čím se liší frekvence, rychlost , zrychlení a rychlé vozy mají velká kola

Čím se liší frekvence, rychlost , zrychlení a rychlé vozy mají velká kola - a také v jakém okamžiku se mění disciplína mechaniky kinematika na druhou disciplínu mechaniky pohybů - tedy dynamiku - otázka na jejíž zodpovězení by mohl přispět tento příspěvek.

výhledově by měl být příspěvek zaměřen na vozy Škoda a Volkswagen

Rychlost se přenáší na silnici z vozu prostřednictvím kola a tahače mají obvykle několik robusních kol o malém průměru (vyjímkou je traktor - na závěr příspěvku odkaz na příspěvek o traktorech) - a rychlé vozy mají VELKÁ zadní kola.

"zrcadlem" příspěvku by měl být naopak příspěvek zaměřený na vozidla, kde hraje hlavní roli převod do síly, a potažmo tedy do pomala - což jsou tahače a traktory tahače a traktory

Mechanika DPM1 - Výkon, nebo točivý moment - proč má traktor velké zadní kolo a je pomalý? - Blog iDNES.cz

Moment síly má maximum na ose - obvodová rychlost zase na obvodu kola.

Příspěvek zde by spíš měl být o rychlosti a zrychlení - tedy jakoby i rychlých vozech, na moment síly a tahače a traktory by měly být zaměřeny zase jiné příspěvky - viz odkazy na závěr příspěvku.

tento příspěvek by měl být ovšem také o výpočtech - a to výpočtech frekvence (což je záležitost oboru kinematika) a zejména rychlosti a zrychlení (což je záležitost oboru dynamika) - proto název mechanika D(dynamika)A(zrychlení)V(rychlost)

to bylo několik úvodních poznatků,

a nyní vlastní příspěvek

Mechanika DAV - Čím se liší frekvence, rychlost , zrychlení a rychlé vozy mají velká kola

/po vlastním příspěvku stručná historie automobilky a atlas automobilů Škoda/

nejprve ke

členění tématu přepočtu veličin

příspěvekzahrnuje (navzdory názvu) dva tématické okruhy mechaniky pohybu KFD/DAV

a jednotlivé části jsou číslovány podle konkrétních jednotlivostí

jezdec s číslováním "0"

pastorek číslovaný jako 1

druhé kolo převodu jako 2

a konečně -kolo vozidla - například bicyklu jako 3

stejné číslování mají i oblasti pro výpočty (první, druhá a třetí oblast výpočtů v mechanice pohybu)

(číslice1,, 2, 3 značí zda se jedná o kinematiku pastorku - tedy kola č.1, o dynamiku pohonu - kola pohonu č.2 nebo o dynamiku kola vozu - tedy kola č. 3)

odpovídající číslování je i v názvech jednotlivých částí příspěvku

,

první tématický okruh Mechanika KFD - linie frekvence - rychlost (linie kinematika - dynamika)

nejprve souhrnný přehled veličin v oborech mechaniky pohybu - tedy oborech kinematika a dynamika

mechanika pohybu obecně : kinematika a dynamika

kinematika

teorie pohybu vycházejícího z rotace
nauka o frekvenci a úhlové dráze
teoretická před-disciplína dynamiky

dynamika

nauka o výkonu, rychlosti a zrychlení

zde by měl být přehled základních veličin oborů kinematika a dynamika

a také dvě oblast výpočtů ve kterých se mohou výpočty pohybovat

první, druhá a třetí oblast výpočtů v mechanice pohybu

(číslice 1,, 2, 3 značí zda se jedná o kinematiku pastorku - tedy kola č.1, o dynamiku pohonu - kola pohonu č.2 nebo o dynamiku kola vozu - tedy kola č. 3)

výpočty kinematika - dynamika

výpočty jsou možné
"zprava do leva" - tedy nejprve kinematika a následně dynamika
- neboli od "řidiče po kolo vozu" - tedy veličiny frekvence a úhlové pootočení (přiřazené k prvnímu kolu převodu - pastorku) - přes dynamiku 2. kola - kola pohonu (úhlová rychlost na ose nebo variantně síla na obvodu) - až po dynamiku 3. kola - kola vozu (s veličinami buď moment otáčení s maximem na ose - nebo variantně s obvodovou rychlostí s maximem na obvodu kola)

druhá a třetí oblast výpočtů v mechanice pohybu

výpočty "dynamika kola pohonu i kola vozu" - "dynamika kola vozu" - "setrvačnost"

nebo některé výpočty či přepočty jsou možné jen v rámci oboru dynamika "zdola vpravo nahoru"
- tedy rozjezd (moment setrvačnosti - zde označen jako moment nultého stupně bez času, podobný momentům ve statice) - jízda (moment otáčení, rychlost, zrychlení - značené jako momenty 1. stupně) až po zjištění výkonu (zde označen jako moment 2. stupně - jelikož se znovu násobí, či vytváří mocninu ty samé veličiny jako třeba v momentu prvního stupně - momentu otáčení

proč ty samé veličiny někdy jsou jen jednou, někdy vytváří mocninu a jindy zase odmocninu...

výkon (moment 2. stupně) - násobí se ty samé veličiny na kole pohonu (kolo 2) a na kole vozu (kolo 3) - tedy vytváří mocninu - variantně integrál

moment otáčení, rychlost, zrychlení (momenty 1. stupně) - započítává se jen kolo vozu (kolo 3)

moment setrvačnosti (moment 0. stupně) - vůz se zastavuje - odmocňuje se tou samou veličinou kterou se například počítá moment otáčení kola vozu během jízdy - zde se tedy z matematického hlediska uplatňuje odmocnina - variantně derivace

rozdělení momentů v mechanice

průběh veličin "od řidiče po kolo vozu"

Mechanika KFD část 0 jezdec a šlapadla

T perioda - takt šlapadel - doba jedné otáčky

část 1 / pastorek - první kolo pohonu

kinematika 1 (kinematika pastorku.....jako číslo kola v posluopnosti)

f - frekvence - jedna sekunda poměřená proměnnou dobou otáčky (periodou) - bezrozměrná veličina - lze ji tedy přiřadit k ose kola

psí - úhlová dráha (úhlové pootočení) - přepočtená frekvence (vynásobená jednou sekundou) - která tvoří spolu s frekvencí něco jako dvojici pro další výpočty - rychlosti a výkonu - bezčasová a bezrozměrná veličina - jen úhlová míra

Mechanika KFD část 2 druhé kolo pohonu

dynamika 2 (dynamika pohonu)

pohon vlastně tvoří součin dvou kinematických veličin - tedy frekvence a úhlového pootočení

"omega" úhlová rychlost (spíš osové otáčení) - součin frekvence a úhlové dráhy - něco jako veličina pohonu bez páky - lze ji tedy nalézt na ose

"F" síla- v zásadě ta samá veličina jenom - a se stejnou funkcí jako úhlová rychlost - jenom s působištěm nikoliv na ose - ale na obvodě kola

Mechanika KFD část 3 třetí kolo v systému

dynamika 2 (dynamika kola vozu)

- jízdní kolo bicyklu - a dvě výstupní, či výsledné veličiny směrodatné již pro vlastní jízdu či dopravu - moment síly a rychlost

"v" rotační či obvodová rychlost - má maximum na obvodu kola

"M" moment síly či otáčení - má maximum na středu (k obvodu kola se velikost snižuje)

opět několik obecných poznámek k veličinám perioda a frekvence

perioda T jsou reálné zvuky vnímané pozorovatelem vně

perioda zahrnuje čas vlastně dvakrát - a to jednou úplně reálný čas - což je vlastní doba periody - a po druhé srovnávací časosběrnou konstantu - zpravidla jedna sekunda jako konstanta - což je stále reálný čas - ovšem redukovaný na sekundu

frekvence pravý reálný čas nezahrnuje vůbec - jenom reálný čas redukovaný na sekundu - tedy časosběrnou konstantu 1s - a pak inverzní čas F - čas ve vlastní frekvenci na minus prvou

frekvence je tedy pozorovateli vně nenázorná veličina - snad s vyjímkou jedné otáčky za vteřinu - kdy je perioda totožná s frekvencí

vzorce pro periodu

časosběrný interval lomeno počet otáček (hlavní vzorec)

jedna lomeno frekvence (s inverzním časem) - inverzní čas se tedy mění na reálný (inverzní vzorec)

vzorce pro frekvenci

počet otáček lomeno konstanta časosběrný interval (hlavní vzorec)

jedna lomeno perioda (inverzní vzorec)

perioda s frekvencí tak trochu můžou připomínat "létající palác" - letoun TU - 114 se dvěma vrtulemi na každém ze čtyř motorů - kde první a druhá vrtule mají opačný směr otáčení - nicméně jedná se o velmi volný příměr

Mechanika KFD - část 2 (úhlová rychlost pohonu) a část 3 (rotační rychlost kola vozu) rychlost - souhrnný průběh výpočtu od periody přes úhlovou rychlost až po výpočet lineární a rotační rychlosti - dva vzorce pro výpočet rychlosti

perioda - frekvence - úhlová dráha (potočení) - úhlová rychlost (síla) - rotační rychlost - lineární rychlost

perioda - frekvence - úhlová dráha (potočení) - zde se mění kinematika na dynamiku - úhlová rychlost (síla) - rotační rychlost (pohonu) - lineární rychlost (celého vozu)

- taková by měla být posloupnost veličin

názornými veličinami
-----------------------
by měla být

perioda - to jsou zvuky které doprovází činnost nějakého pohonu

a výsledná rychlost je opět názorná - rozpoznatelná veličina

přepočtové nenázorné veličiny
---------------------------------
kinematika
................
frekvence a úhlová dráha (potočení)
- vše vyjádřeno porovnáním dvou veličin času (perioda T - proměnná v čitateli, a konstanta "t" časosběrný interval v čitateli)

dynamika
.............
úhlová rychlost - frekvence x úhlové potočení (jako síla pohonu)
rotační rychlost (výstupní veličina pohonu) - úhlová rychlost vynásobená pákou (poměrem)

a pak...

lineární rychlost (výstupní veličina celého vozu)

(popis k ilustraci od spodu nahoru)

- reálné vnímání

1R/ reálné zvuky - PERIODA jako "klapání mlýna"

- KINEMATIKA

2K - kinematika - FREKVENCE přepočítaná z periody

3K - ÚHLOVÁ DRÁHA (frekvence vynásobená časosběrnou konstantou - proměnná perioda je tedy vynásobená intervalem ke kterému se děj zkoumá - zpravidla sekundou nebo minutou) - úhlová dráha je tedy veličinou zcela bez času - a má dvojí využití...

3KG buďto pro "geometrickou kinematiku" - tedy rozklady pohybů - kde se právě využívají úhly - či úhlová pootočení

3KD - úhlová dráha jako veličina pro obor dynamika (spolu s frekvencí) - v dynamice se již počítají výsledné veličiny rychlost, zrychlení či výkon - znovu tedy zde připomenuto - že nejedná se pouhý přepočet jedné veličiny na druhou - ale veličiny v dynamice se sestávají ze dvou veličin z kinematiky

- DYNAMIKA

4D - ÚHLOVÁ RYCHLOST - "neúplná rychlost - ještě bez páky" - tedy něco jako vnitřní rychlost -možná by této veličině spíše příslušelo označení síla - protože na principu této veličiny funguje pružinový siloměr - tedy síla, rychlost a úhel lze vyjádřit jen prostřednictvím dvou druhů času - proměnné periody "T" a časosběrné konstanty "dt" - tato konstanta může být sekunda, minuta, hodina přesně ta veličina - v které se udává rychlost - tedy m/š nebo km/h

ÚHLOVÁ RYCHLOST - "neúplná rychlost - ještě bez páky" - možná by této veličině spíše příslušelo označení síla - protože na principu této veličiny funguje pružinový siloměr - tedy síla, rychlost a úhel lze vyjádřit jen prostřednictvím dvou druhů času - proměnné periody "T" a časosběrné konstanty "dt" - tato konstanta může být sekunda, minuta, hodina přesně ta veličina - v které se udává rychlost - tedy m/š nebo km/h

ÚHLOVÁ RYCHLOSTt OMEGA je defakto síla F - jenomže obě veličiny mají jiný původ - úhlová rychlost (vnitřní rychlost) má původ ve frekvenci - tedy pohybu - a síla má zase původ v tlaku - a pak také jiné působiště - úhlová rychlost OMEGA má působiště (a maximum) na ose kola -a poloměr se rovněž měří ke středu od obvodu - síla F má působiště a maximum na obvodu a poloměr se měří od osy k obvodu, naopak na ose má maximum moment síly (moment otáčení) Mt - pro který vlastně síla vytváří páku.

5D - ROTAČNÍ RYCHLOST - rychlost pohonu je vlastně úhlová rychlost s poloměrem - neboli síla s pákou

- reálné vnímání

6R - LINEÁRNÍ RYCHLOST - výsledná lineární rychlost celého vozu jako přepočtená lineární rychlost pohonu


TACHOMETR (rychloměr) je tedy záležitostí DYNAMIKY

OTÁČKOMĚR sice na jedné straně podává informace o frekvenci jako veličině KINEMATIKY - ovšem frekvence se měří za provozu - tachometr je tedy současně i záležitostí oboru DYNAMIKA

RYCHLOST ZAHRUNUJE FREKVENCI DVAKRÁT !
(respektive jednou frekvenci a jednou úhlovou dráhu - což je frekvence vynásobená časosběrným intervalem)

při výpočtu rychlosti se tedy nejedná se tedy o pouhý přepočet frekvence na rychlost - ale rychlost ve jmenovateli obsahuje druhou mocninu periody jako proměnné - a v čitateli časosběrný interval jako konstantu (sekunda, minuta, hodina) - podíl časosběrné konstanty a periody je právě úhlová dráha

rychlost vozidla

okamžitá rychlost jako veličina v dynamice
je (proměnná času - PERIODA na mínus druhou) krát (konstanta času - časosběrný interval - JEDNA VTEŘINA, minuta či hodina) krát PÁKA

tedy ve vzorci je čas celkem třikrát - v čitateli a jmenovateli se vykrátí - takže jednotka času zůstane jenom jednou ve jmenovateli

a veličina čas takt měřená třeba z otáček pohonu
má úplně sejnou formu
- tedy například m/s či km/h

jako statistická rychlost dráha lomeno čas
přičemž jedna sekunda či hodina v lomenině
je právě ta časosběrná konstata
se kterou se porovnává proměnná perioda

přiřazené veličiny jednotlivým kolům na vozidlech

pastorek (člen č. 1) - FREKVENCE
druhé kolo převodu (č. 2) - SÍLA neboli ÚHLOVÁ RYCHLOST
kolo vozidla (č. 3) - RYCHLOST

čím menší je pastorek - a větší je druhé kolo převodu - tím více se jedná o převod do síly

ale naopak

čím větší je kolo celého vozidla (člen. 3) - tím více je převod do rychlosti /kolo vozidla je v podstatě páka/

/u Kohoutkova vysokého kola splývají členy převodu - a kolo je do rychlosti/

motocykly se závěsným motorem

myšlenka pohánět bicykl motorem na závěsném vozíku se v historii objevila několikrát,
- třeba roku 1902
- nebo v USA ještě roku 1948

motocykly se závěsným motorem
-------------------------------------

myšlenka pohánět bicykl motorem na závěsném vozíku se v historii objevila několikrát,
- třeba roku 1902
- nebo v USA ještě roku 1948

Mechanika KFD část 3 (rychlost podruhé) - dva vzorce pro výpočet rychlosti - a rychlost rotační a lineární

-rychlost jako veličina v dynamice - síla krát páka
- (statistická)rychlost- dráha lomeno čas

v obou případech má výsledná rychlost stejné jednotky - třeba metry za sekundu - nebo kilometry za hodinu

v případě nějakého vozidla lze předpokládat, že se měří okamžitá rotační rychlost (nikoli rychlost z ujeté vzdálenosti) - a tato rotační rychlost se navíc vyjadřuje jako lineární

statistická rychlost - dráha lomeno čas - je sice určitým zjednodušením této veličiny - ale zase nepřináší příliš informací o podstatě této veličiny

lze předpokládat

že hodnota - co se měří pro tachometr

je na tachometru zobrazeno se dvěma přepočty

- jednak z rychlosti na základě dynamiky na základě síla x páka na statistickourychlost v kilometrech za hodinu - jejíž průměrná hodnota by odpovídala podílu ujeté dráhy a doby jízdy

- jednak z rotační rychlosti pohonu (nebo jiného otáčejícího se elementu) na lineární rychlost celého vozu

zde v příspěvku

Mechanika DAV - Čím se liší frekvence, rychlost , zrychlení a rychlé vozy mají velká kola

končí první tématický okruh mechaniky pohybu - tedy přepočtová línie frekvence - rychlost

a následuje druhý tématický okruh, kterým jsou přepočty rychlost zrychlení

druhý okruh

Mechanika DAV -přepočty rekvence - rychlost

Mechanika DAV - část 3 - rychlost a zrychlení

rychlost a zrychlení - jako dvě veličiny dynamiky - se velmi podobají - pokud výpočet rychlosti vychází z dynamiky - tedy rychlost je síla krát páka

rychlost a zrychlení - jako dvě veličiny dynamiky - se velmi podobají - pokud výpočet rychlosti vychází z dynamiky - tedy rychlost je síla krát páka

zrychlení je frekvence na druhou krát páka
rychlost je frekvence na druhou krát časosběrná konstanta krát páka

zrychlení vzorce
------------------
1. rychlost lomeno časosběrná konstanta (sekunda, minuta, hodina)
2: perioda na minus druhou krát poloměr (páka)
3. frekvence na druhou krát poloměr

velice podobnou veličinou jako zrychlení je hybnost "h"

hybnost a zrychlení mají obdobně jako síla a úhlová rychlost jiné působiště -síla a zrychlení na obvodu - hybnost a úhlová rychlost na ose

hybnost "h" je vpodstatě zrychlení "a" - ovšem s působištěm na ose - a poloměr má také orientaci ke středu od obvodu


rychlost vzorce
-----------------
1. frekvence krát úhlová dráha (pootočení) krát poloměr (páka)
2. perioda na mínus druhou krát časosběrná konstanta (vteřina, minuta, hodina) krát poloměr (páka)
3. úhlová rychlost (jako síla) krát poloměr (páka)


zrychlení je vlastně spojnicí rychlostí - obsahu vlastně informaci o průběhu množiny všech rychlostí - a ze zrychlení lze získat rychlost vydělením časosběrnou konstantou - zrychlení ovšem neobsahuje informaci o velikosti rychlosti

Mechanika DAV - část 2 a 3 - výkon (dynamika pohonu 2 a dynamika kola 3) rychlost a zrychlení (jen dynamika kola 3)

zde by měl být souhrn veličin v oboru dynamika

dynamika pohonu (2) a dynamika kola vozu (3) -- výkon(moment druhého stupně)

výkonje vlastně mocnina úhlové rychlosti (jednou za pohon a jednou za kolo vozu) krát poloměr kola vozu (neboli páka)

dynamika kola vozu (3) -- moment otáčení, rychlost a zrychlení

moment otáčení (neboli moment síly) se obvykle počítá jako síla F krát páka r

teoreticky by měl jít moment síly vypočítat i z úhlové rychlosti (neboť úhlová rychlost má tu samou funkci jako síla) - což by bylo pokud by výpočet postupoval cestou kinematiky a výchozí veličinou byla perioda pohonu i výhodnější - jenomže úhlová rychlost má působiště na ose - na rozdíl od síly s působištěm na obvodu - a pro přepočet úhlové rychlosti na sílu by měl platit poměrně složitý vzorec - ale teoreticky by přepočet měl být možný

rychlost (přesněji obvodová rychlost kola) je úhlová rychlost ("otáčivost" na ose) na druhou krát páka - podrobněji rozepsáno - frekvence krát úhlové pootočení krát páka

rychlost (přesněji obvodová rychlost kola) je úhlová rychlost ("otáčivost" na ose na druhou) krát páka - podrobněji rozepsáno - frekvence krát úhlové pootočení krát páka

zrychlení je frekvence na druhou krát páka

teoreticky - po vykrácení - by jednotka výkonu - což jsou "waty" by měla být úplně stejná jako jednotka zrychlení - tedy metr lomeno sekunda na druhou

škoda 1100 GT

odkazy

zde v příspěvku se jedná především o rychlost a zrychlení - paralelním veličinám oboru dynamika tedy síle a momentu síly je věnován především příspěvek

Mechanika DPM1 - Výkon, nebo točivý moment - proč má traktor velké zadní kolo a je pomalý? - Blog iDNES.cz

výpočtu momentu síly zase příspěvek

Mechanika KFD 3 - kinematika: frekvence - dynamika: síla, moment síly, rychlost, siloměr - Blog iDNES.cz

jak je to s různými druhy převodů - jednak v mechanice (pohybu) - jednak v elektrotechnice - třeba při změně napětí a proudu je téma dalšího příspěvku

Převody mechanické (kolo a pastorek) a elektrické (trafa) - vozy Mercedes a vojenství - Blog iDNES.cz

velká kola u vozů jsou vlastně konstruována ze dvou důvodů - jednak kvůli rychlosti, jednak kvůli obratnosti v terénu - v případech některých vozidel jde o oba důvody

odkaz na rozcestník pro mechaniku a matematiku Mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz

Automobilka Škoda, opravna automobilů Škoda Jihlava, malý atlas automobilů Škoda

...řikalo se tam u Hejtmánků - v jednom hostinci v Mladé Boleslavi začal příběh firmy Laurin a Klement a později automobilky Škoda

Opravna automobilů Jaroslav Procházka Jihlava (v době první republiky)

pár střípků k automobilům Škoda,

Škoda 1000/1100 MB a Škoda Octavia

motor Škody Octavia

a ještě období Škodovky 100/110

i "Škodovka" vyráběla nákladní automobily a autobusy - což je poměrně známo

1

Autor: Jan Tomášek | středa 20.7.2022 16:09 | karma článku: 4.43 | přečteno: 344x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Čína - nový závod o vesmír (4) - Xuntian

Čína plánuje v příštím roce vypustit na oběžnou dráhu velký vesmírný teleskop, podobný Hubbleovu vesmírnému teleskopu. (délka blogu 5 min.)

8.12.2022 v 8:00 | Karma článku: 18.44 | Přečteno: 185 | Diskuse

Libor Čermák

Záhadné tajemství českých vulkánů

Komorní hůrka, Říp, Bezděz, Zebín a další. To jsou místa, která spojují dvě věci. Jednak to jsou hory sopečného původu a pak se k nim vážou lidové pověsti, které odkazují na skutečný původ těchto hor a předhonily tak i vědce.

6.12.2022 v 9:45 | Karma článku: 14.93 | Přečteno: 411 |

Jan Fikáček

Má pravdu Lenin nebo Prof. Kulhánek?

Je to otázka řešená už od Aristotela a Demokrita, jestli je svět dělitelný do nekonečna nebo existují jakési nedělitelné kousíčky, ze kterých je vše složeno. Aristoteles uvažoval o kontinuu, Demokritos a Leukippos vyznávali atomy.

6.12.2022 v 9:07 | Karma článku: 20.73 | Přečteno: 729 | Diskuse

Dana Tenzler

Čína - nový závod o vesmír (3)

Její sonda úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce a na Marsu. Její astronauti se nacházejí na oběžné dráze ve vlastní orbitální stanici. (délka blogu 5 min.)

5.12.2022 v 8:00 | Karma článku: 21.94 | Přečteno: 250 | Diskuse

Jiří Turner

Nebinární ptakopysk

Argumentovat v genderové problematice tím, že pánbůh stvořil jen dvě jednoznačná pohlaví a v tomto formátu že funguje celá příroda i společnost, je, kulantně řečeno, poněkud unáhlené. Jak to tedy je z čistě biologického hlediska?

3.12.2022 v 10:31 | Karma článku: 26.44 | Přečteno: 4136 | Diskuse
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...