Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Mechanika A/ KFD 3 rozcestník matematická mechanika a jak měří siloměr přes rychlost sílu

22. 06. 2022 10:12:38
Rychlost, jak známo tvoří síla a páka. Méně komplikovaná veličina je páka - či poloměr, který lze snadno změřit. Z frekvence (pohonu) vyplývá síla pohonu - a frekvence lze přepočíst z času na stopkách.

nejprve

Rozcestník matematická mechanika A úhly a míry

matematická mechanika převody úhlů (Ludolfovo číslo, radián) - přepočty mezi různými druhy frekvencí (úhlová frekvence k radiánu, frekvence k celému úhlu, RPM otáčky za minutu) v rámci příspěvku

tři příspěvky zabývající se obdobným tématem - tedy přepočty matematických veličin a vzorců - které se uplatňují v mechanice pohybu - ve spojení s nějakým dalším tématem mechaniky pohybu - tedy kinematiky a dynamiky

Mechanika A/ KFD - Ludolfovo číslo a radián - přepočty různých druhů frekvence - Blog iDNES.cz

Mechanika A - oblouková míra - stupně, Ludolfovo číslo a radiány (výkon a točivý moment 3) - Blog iDNES.cz

Mechanika A - oblouková míra - stupně, Ludolfovo číslo a radiány (výkon a točivý moment 3) - Blog iDNES.cz pojednává stejné téma jako předchozí příspěvek

matematická mechanika porovnání matematických operátorů

Mechanika A/ DAV (PM) - rychlost a zrychlení - veličina "čas" jako dělitel - Blog iDNES.cz příspěvek se zabývá především analýzou dělitele jako matematického operátoru a kdy vzniká "pravé" a "nepravé" dělení

odkaz na rozcestník matematika V zajetí počítačů, elektroniky a kybernetiky 4 - Blog iDNES.cz

hlavní rozcestník pro mechaniku pohybu Vlak a mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz

na úvod vlastního příspěvku

rozdělení příspěvků na téma mechanika

Mechanika pohybu

Mechanika KFD - linie frekvence - rychlost (linie kinematika - dynamika)

Mechanika KFD - perioda, frekvence, obvodová rychlost / proč rychlé vozy mají velká kola - Blog iDNES.cz

Mechanika KFD 2 kinematika frekvence dynamika - pomaluběžný nebo rychloběžný motor - Blog iDNES.cz

Mechanika DPM - dynamika - přepočty sil a momentů (rozjezd - jízda - výkon)

moment třetího stupně -výkon Mechanika DPM Výkon z frekvence nebo práce - Blog iDNES.cz a tahače a kamiony

Mechanika DAV (PM) - dynamika - rychlost a zrychlení

Mechanika DAV(PM) - Holešov - vzlet letounu Z 142 a okamžitá a statistická rychlost - Blog iDNES.cz

Mechanika A/ DAV (PM) - zrychlení neboli vzlet - Blog iDNES.cz

Mechanika DHM - mechanika hybnosti a méně obvyklých veličin (dvojitých momentů)

(Mechanika JB - mechanika jeřábů a bagrů - více praktická verze mechaniky hybnosti)

Matematická mechanika

Mechanika A - úhly a míry

(Mechanika integrálů a derivací v rámci Mechaniky DPM)

zobrazováním či průmětem různých veličin do kartézských souřadnic XY by se měly zabývat zejména následující příspěvky

Vlak a mechanika integrálních a diferenciálních počtů - rozcestník pro mechaniku pohybu - Blog iDNES.cz

Co se děje kolem elektřiny 7 - Ohmův zákon pro zapojený obvod - funkce a integrál - Blog iDNES.cz

Statika

Mechanika SK - statika staveb a konstrukcí

Mechanika SM - statika mostů

tento příspěvek zabývající se přepočty síly a rychlosti by měl náležet do tématického okruhu

Mechanika KFD - linie frekvence - rychlost (linie kinematika - dynamika)

příspěvek je zároveň rozcestník pro další okruh mechaniky

související - ovšem více prakticky zaměřený příspěvek

Návštěva staré tiskárny - části strojů a mechanismy - Blog iDNES.cz

po úvodu

následuje

vlastní příspěvek

Mechanika KFD 3 - kinematika: frekvence - dynamika: síla, moment síly, rychlost a siloměr

malá anotace na úvod - porovnání dvou zdánlivě nesouměřitelných veličin (síla - přesněji moment síly) z nichž každá má jiná zdroj (síla hmotnost) - rychlost zase frekvenci pohybu - a obě tyto veličiny se setkávají na kolech vozidel - zatímco moment síly má maximum uprostřed kola - síla zase na obvodu - obě veličiny se však dají poměřovat - k čemuž složí zařízení zvané siloměr

rotační rychlost jako součin kinematické frekvence mechanismu krát doba jedné otáčky krát úhlová rychlost mechanismu již v provozu krát rozteč převodu

(novelizace)

úhlová dráha a úhlová rychlost jako přechodové veličiny mezi kinematikou a dynamikou

(původní příspěvek)

Podstatou tohoto příspěvku by měly být přechodné veličiny - méně známé veličiny kinematiky a dynamiky - jako jsou zde například úlová rychlost - či úhlová dráha - které by měly být něčím jako kloubem mezi různými disciplínami - zde například dynamiky a kinematiky - a snad zjednodušovat výpočty, či přepočty mezi výslednými a vstupními veličinami, a tyto řekněme přechodné veličiny jsou také méně známé než výstupní veličiny jako třeba rychlost či frekvence - které se zobrazují třeba na tachometru - nebo otáčkoměru. Ostatně i tyto výstupní veličiny frekvence a rychlost jsou spíše známé než probádané.

Ale k přechodným veličinám, které figurují uprostřed výpočtů , jako zde zmíněná veličiny úlová rychlost či úhlová dráha. Už nesourodá dvojice v názvech těchto veličin naznačuje, že tato dvojice k sobě nesourodých pojmů naznačuje že tato dvojice pojmů může být něčím jako poměrem, který směřuje k nějakému třetímu pojmu - který z těchto pojmů vyplývá. A protože rychlost tvoří síla a páka, tak veličina síla by právě měl být ten pojem - který se vstřebává za názvosloví jiných veličin během přepočtových rovnic - od vstupních údajů k výsledku.

Zmíněné veličiny úlová rychlost či úhlová dráha, by měly být právě osíle. A protože kinematika spíše zkoumá samotný pohyb a v dynamice jsou podstatné spíš výpočty rychlosti - už tyto poněkud nesourodé dvojice v názvech úlová rychlost či úhlová dráha, by mohly spojovat dva rozdíly, by mohly být kloubem mezi disciplínami mechaniky - jako je kinematika a dynamika - a v případě veličiny úhlová dráhaby se mohlo jednat o kloub mezi algebraickou a geometrickou kinematikou.

1/ výpočet frekvence a obvodové rychlosti na otáčejícím se kole jen s výpomocí "stopek"

FREKVENCE - nebo RYCHLOST se dají zjistit například OTÁČKOMĚREM - nebo jinými přístroji, jenže v tomto případě zjištěná hodnota neozřejmí nic o fyzikální podstatě veličiny

JAK SE VYPOČÍTÁ (NIKOLI JAK SE MĚŘÍ) FREKVENCE a ODVOZENÉ VELIČINY

například jak se vypočítá s měřením frekvence a rychlosti kola na bicyklu jen prostřednictvím stopek

co je tedy potřeba mít

1/stopky

a přepočíst interval jejich frekvence na vteřiny - tedy otáčky za vteřinu (f1) a tuto frekvenci ve výpočtech převést na frekvenci vyjádřenou periodou (1/T1)

2/ dále při měření otáček kola na stopkách odečíst na stopkách interval měření, tedy Deltat

otáčející se kolo - a během intervalu měření odpočítat - nebo alespoň odhadnout počet otáček kola -počet otáček n

3/ vyhodnocení a výpočet frekvence a obvodové rychlosti kola na základě časového intervalu Delta t - odečteného na stopkách

výchozí veličiny a výsledky

T1 periodastopek v sekundách - tedy jedna otáčka převedená z minut na vteřiny

n ... zaznamenaný, nebo odhadnutý počet otáček kola

Delta t - zaznamenaný interval na stopkách, po který se měří otáčky kola

na základě jednoduchého měření lze zjistit

K - kinematické vlastnosti mechanizmu (zde třeba kola bicyklu) - tedy kinematiku pohonu kola, která odráží rozsah a průběh otáček - které lze zkoumaným pohonem dosáhnout

D - dynamické vlastnosti vnější sía otáčející kolem - tedy energie pohonu

podrobněji výsledky měření

K - kinematické vlastnosti mechanizmu

frekvencef= (1/T) krátn

D - dynamické vlastnosti například vnější síla otáčejícím kolem - například síla ze cyklistických šlapátek

obvodová rychlost OMEGA v = (1/T)krát n krát (1/T) krát Delta t

slovy: otáčky stopek za vteřinu x zaznamenaný - či odhadnutý počet otáček x otáčky stopek za vteřinu x zaznamenaný na stopkách

a výsledná obvodová síla kola

rotační rychlost v = obvodová rychlost OMEGA v krát poloměr kola r

rotační rychlost v = (1/T) krát n krát (1/T) krát Delta t krátr

z výsledku níže by mělo vyplynout, že

rotační rychlost v = obvodová rychlost OMEGA v krát poloměr kola r

rotační rychlost v =SÍLA krát PÁKA

dále z výpočtu vyplývá, že jediným NEPŘÍMÝM měřícím prvkem - tedy otáčkou stopek v sekundách

lze popsat

jednak kinematiku mechanismu

a za druhé - vnější sílu působící na kolo - třeba přes šlapátka - tedy veličinu z oboru dynamika

rozbor veličin u pružinového siloměru by měl poskytnout jistý nástin rozčlenění veličin - nicméně k této části příspěvku se nevztahuje měření siloměrem - zde jen nastíněn výpočet frekvence a rychlosti zaznamenáním času na stopkách

2/ rozbor měření - veličiny a jednotky času (dynamika, kinematika - a reálné vjemy)

Veličiny které se zkoumají při výpočtu výsledné rotační rychlosti kola, nebo úhlové rychlosti (síly) - nejnázorněji pokud by se například kolo pohánělo zkušebně něčím jako pružinou siloměru - tedy veličiny v dynamice, jsou ty samé veličiny - jako zkoumané veličiny v kinematice - tedy frekvence stopek a interval měření (vyjádřeno s větší přesností - zatímco frekvence stopek se započítává dvakrát - jednou pro vyjádření teoretické kinematiky pohonu - po druhé pro vyjádření síly pro pohon, tedy energie dodávané k otáčení - druhá zkoumaná veličina, tedy délka měření - interval měření se započítává jen jednou - teoreticky je ovšem přiřazen do kinematické části měřených veličin)

tedy znovu shrnuto - dvě zkoumané veličiny při měření otáček kola jsou

- frekvence f1 stopek - jedna vteřina (jedna inverzní vteřina jako kinematická veličina)

- a naměřený čas DeltaT (interval) na stopkách (veličina v reálném čase)

frekvence f1 stopek se v podstatě porovnává s naměřeným časem DeltaT (intervalem) na stopkách

frekvence "stopek" f1 se ve výpočtech vyskytuje dvakrát - poprvé při výpočtu kinematické teoretické frekvence pohonu - a po druhé při přepočtu na úhlovou rychlost - tedy de fakto provozní sílu pohonu - již veličinu která spadá do dynamiky

naměřený čas DeltaT (interval) na stopkách se vy výpočtech vyskytuje jen jednou - teoreticky jde o přepočet v kinematice (protože s při stanovení úhlové dráhy vzájemně KRÁTÍ jednotky času- tedy inverzní sekundy na mínus prvou frekvence stopek (frekvence f1) a naměřený čas na stopkách čas DeltaT v sekundách.

to co se děje uvnitř pohonu - jako by vydávalo jiné zvuky vně - třeba k posluchači zaznamenávající zvuky vozidla na nástupišti

frekvence pohonu - jak by se měnila v periodu zvuku pro posluchače vně

frekvence "stopek" f1 se ve výpočtech převádí na perioduT1, tedy s čitatele do jmenovatele - také se při reálných vjemech (řekněme zvucích pohonu vnímaných na nástupišti) zvuky formují v jednotkách času - vteřinách a dalších - čili perioda v sekundách je vlastně frekvence v inverzních sekundách převedená do reálného času zaznamenávaného v sekundách jako periodické klapání pohonu - teoreticky i klapání mlýna

část 3 (člen převodu č. 1 pastorek) / kinematika - jako nauka o pohybu - frekvence a úhlová dráha (a dále pak dynamika - jako nauka o rychlosti a výkonu- o dynamice však až v dalších částech příspěvku)

jaký je vlastně rozdíl mezi dvěma disciplínami mechaniky - kinematikou a dynamikou...

kinematika je nauka o pohybu mechanismu

- podstatná pro tento pohyb je sice konstrukční výkonost zkoumaného mechanismu - v kinematice vyjádřena frekvencí - ovšem značná část kinematických rozborů se odehrává bez veličiny čas - tedy jde spíše o rozbory geometrických dějů mezi jednotlivými částmi mechanismu

kinematiku jakoby tvořily dvě odlišné části

1/ algerbraická kinematika, kinematika pro dynamiku s veličinou čas vyjádřenou frekvencí

2/geometrická kinematika, kinematické rozbory zcela bez času jako východisko pro rozbory pohybu mezi jednotlivými částmi mechanismu - pokud by se geometrické rozbory převedly do algebry - tak by se mělo jednat o frekvenci přepočtenou na úhlovou dráhu - kde se jednotka času vlastně krátí mezi zkoumaným intervalem času Delta t a frekvencí měřidla vyjádřenou periodou 1/T1

dynamika je nauka o výkonu a rychlostech - rovněž především mechanismů

Frekvence, možná přesněji kinematická frekvence - je velmi nenázorná veličina - bezrozměrná - stejná frekvence je v ose pohonu, stejný frekvence je na obvodu převodu - a navíc je vyjádřena v inverzních sekundách na mínus prvou - a dále se jedná o čistě teoretickou veličinu - která univerzalizuje různé druhy pohonu - jejich konstrukční rychlost a sílu - právě do kinematické veličiny frekvence.

Frekvencí se tedy zabývá kinematika - což je nauka - možno říci nauka o charakteru pohybu - ale nedává výsledek - výsledkem - tedy výslednou rychlostí, či výkonem se zabývá dynamika - což je nauka o rychlosti. Význam v dynamice má nejen výsledná rychlost - zde v případě zkoumání pohonu a jeho frekvence rychlost rotační - ale i přechodná veličina úhlová rychlost.

Jak se tedy může měřit frekvence, potažmo úhlová dráha ( což je v podstatě také frekvence - ale nikoli v jednotkách času - ale otáčkách v úhlech). V kinematice má úhlová dráha možná ještě větší význam než kinematická frekvence - protože kinematické rozbory se snáze určují v úhlech - než v inverzních sekundách frekvence.

A úhlová dráha není jenom frekvence - ale už v podstatě síla - protože frekvence naznačuje právě sílu pohonu - z výsledné rotační rychlosti tvořené silou a páku z frekvence pohonu vyplývá vlastně síla..

část 4 (člen převodu č. 2 - kolo pohonu) / dynamika 2 - rotační rychlost, úhlová rychlost,síla a siloměr

převodem z pastorku na druhé kolo pohonu se přepočte frekvence a úhlové pootočení na tzv. úhlovou rychlost - což je veličina v ose druhého kola - tedy kola pohonu - kterou se přenáší otáčky z výstupní kolo vozidla - úhlová rychlost ovšem má stejný význam jako veličinasíla - tedy přenáší pohyb dál - úhlová rychlost by měla být podrobněji až v další části - zde podrobněji k veličině síla která má sice stejný účinek - ale jiné působiště a velikost a také lineární průběh

Pružinový siloměr je určený k měření síly prostřednictvím úhlu pootočení a měří ́v podstatě frekvenci - nebo přesněji - úhlovou rychlost - což je již veličina dynamiky - a to z hlediska algebraické posloupnosti kinematická frekvence přepočtená přes úhlovou dráhu (znovu připomenuto rovněž kinematická veličina - frekvence vyjádřená nikoli v čase, ale úhlové míře) vynásobená podruhé frekvencí stopek na zjišťovanou veličinu - kterou je úhlová rychlost (úhlová síla) . Kinematická úhlová dráha - tedy celkový úhel otáček - je již téměř to co se měří na siloměru - jen matematickým přepočtem - vynásobením úhlové dráhy jednou inverzní sekundou frekvence hodin, tedy tímto dalším přepočtem již vyplývá výsledná veličina zjišťovaná na siloměru - .tedy - úhlová rychlost.

A - úhlová rychlost v případě měření na siloměru je vlastně síla - vyjádřená v inverzních sekundách na mínus prvou. Siloměr vlastně měří jednak úhel potočení měřidla - jednak se výsledkem dá vyjádřit síla působící na pružinu siloměru - jednak lze - pokud se interval měřeníDelta t zaznamená na stopkách - lze se výsledek měření přepočíst na frekvenci, potažmo rychlost - přesněji úhlovou rychlost.

Úhlová rychlost by také klidně, nebo dokonce výstižněji nazvána jako úhlová síla - přesto, že jednotkou úhlové rychlosti jsou inverzní, či "žravé" sekundy - sekundy na mínus prvou. Úhlová rychlost - navzdory poněkud nezřetelného názvu zase rychlost příliš nevyjadřuje - a pokud rychlost nějak vyjadřuje - vyjadřuje je jen nepřímo - či spíš inverzně - jak ostatně naznačují použité jednotky pro úhlovou rychlost - výše zmíněné inverzní sekundy na mínus prvou.

.

část 5 (člen převodu č. 3 - kolo vozu) / dynamika 3

do oboru dynamika lze zařadit následující veličiny

momenty 2. stupně

veličiny se zde násobí dvakrát (přesněji mezi sebou - vytváří mocninu)

jelikož se jednou počítá pohon a podruhé násobí ty samé veličiny na výstupním kole vozu

momentem druhého stupně je

výkon "P"

veličina výkon - kromě obecně známým vyjádřením - tedy práce dělená časem - lze vyjádřit vícerým způsobem

(dlužno podotknout - definiční vzorec pro výkon - tedy práce lomeno čas spíš podává souhrnnou statistickou informaci o výkonu - už třebas proto, že práce může probíhat s různou intenzitou, s přestávkami - a takto vypočítaný výkon zahrnuje i prodlevy)

z vícerých vzorců pro výkon je vcelku zajímavý příspěvek na španělské Wikipedii - kde je výkon definován jako síla krát obvodová rychlost (pokud se zjišťuje výkon z obvodu kola vozu) nebo úhlová rychlost krát moment síly (pokud se výkon zjišťuje na ose kola)

- zde rovněž možno zmínit - že obě výstupní či výsledné veličiny - zde zkoumaného pohybujícího se vozidla - mají maximum přesně naopak - rotační či obvodová rychlost narůst s téměř nulové velikosti na ose na maximum na obvodu

a moment síly (či moment otáčení) má maximum uvnitř kola - a směrem vně slábne

momenty 1. stupně - veličiny se zde počítají jen jednou

momenty 1. stupně - veličiny pohonu

(na kole č. 2 - druhém kole převodu)

úhlová rychlost OMEGA - vypočtená z kinematiky z frekvence a úhlového pootočení

síla F - veličina která má stejný význam jako úhlová rychlost - jenom síla ma jiné působiště a jiný průběh (úhlová rychlost je rotační veličina na ose - síla je lineární na páce tedy na obvodě)

výstupními veličinami jsou

momenty 1. stupně - výsledné veličiny na kole vozu

(na kole č. 3 - kole vozu)

moment otáčení

zrychlení

rychlost

(a za moment 0 tého stupně by se mohl považovat moment setrvačnosti - která podává informaci nikoliv o jízdě - ale o rozjezdu - v této veličině - tedy momentu setrvačnosti se veličina čas nevyskytuje vůbec - význam má jen hmotnost v kg)

veličiny v dynamice se dají vzájemně převádět a přepočítávat

zde však podrobněji k momentům 1. stupně - konkrétně zkoumán

moment síly (neboli moment otáčení - angl. torqe)

za zcela jednoduchý stroj (tedy přesněji nástroj) lze považovat například zámečnický klíč - zde příklad momentu síly neboli otáčení,
který se vytváří silou působící na držadle klíče na vlastním klíči na matici

moment síly (moment otáčení) - angl. "Torqe"
---------------------------------------------------
na příkladu zámečnického klíče

je základní přepočet mezi pohonem a výstupním kolem
a současně změna lineární veličiny
(což je síla F - jako člen 2) na držadle
a to přepočet na veličinu rotační
a to moment síly M (jako člen převodu 3) - neboli moment otáčení - který zde působí na matici

"F" (síla na rukojeti klíče) krát "r" (délka klíče, poloměr, páka) = Mt (moment síly-otáčení) působící na matici

tedy čím delší rukojeť klíče tím je na vytvoření odpovídajícího momentu potřeba vyvinout menší sílu - páka usnadňuje práci

v oboru "dynamika"
s ovšem místo síly používá veličina "úhlová rychlost", která je násobkem "frekvence" a úhlového pootočení - což jsou veličiny oboru "kinematika"

úhlová rychlost "omega" - má ten samý význam jako veličina síla "F" - ovšem na rozdíl od síly má působiště v ose - tedy v ose vlastního klíče a současně i ose matice

alternativním vztahem pro moment otáčení, tedy
M = F x r
je vzorec pro výpočet obvodové rychlosti (která by se mohla zjišťovat buď na obvodu matice - nebo na držadle klíče - a pak by tato obvodová rychlost odpovídala i vynaložené síle F)
tedy vzorec pro výpočet obvodové rychlosti

v (rot) = "omega"(úhlová rychlost na ose) krát "r" (poloměr neboli páka)

jinak v praxi se momentu síly využívá v různých oborech
- jedním z nich je "soustružnický efektů

kdy k nástroj soustruhu lze přiřadit veličinu "síla" a tříska vytvářená při soustružení v podstatě je znázorněním momentu síly

kromě rychlostí (rotační, úhlové) by další veličinou dynamiky měl být výkon

kromě frekvence a úhlové dráhy by další zkoumanou veličinou kinematiky měl být moment otáčení

veličinami kinematiky jsou frekvence a úhlová dráha (úhlové pootočení) - kteréžto jednotky spolu vytváří něco jako dvojici - a pro další část mechaniky - což je dynamika

hlavními veličinami dynamiky jsou

- rychlost

- zrychlení

- výkon

rychlost - tedy rotační rychlost byla nastíněna v předchozí části věnované siloměru - zde tedy alespoň stručně k dalším veličinám dynamiky - zejména veličině v ý k o n

6/ dynamika, kinematika a reálné vjemy - veličiny a jednotky - shrnutí

dynamika - veličiny

výsledná rotační rychlost = síla a páka

síla = úhlová rychlost (úhlová síla) - může to být například hodnota v inverzních sekundách odečtená na siloměru

úhlová rychlost = úhlová dráha (kinematická frekvence pohonu) krát frekvence stopek (provozní frekvence stopek)

úhlová rychlost je také - co se měří na stopkách - tedy naměřený čas DeltaT ,který se porovnává sfrekvencí stopek f1-přepočtenou na periodu T1

dynamika - jednotky

většina jednotek je složených - například km/h nebo m/s ale vždy se zde vyskytuje inverzní jednotka času,

kterou lze nazvat třeba jako

inverzní - nebo dokonce žravé sekundy na minus prvou

kinematika

kinematika rozborů mechanismů, "geometrická" kinematika

zcela bezčasu

úhlová dráha ( kinematická frekvence pohonu)

jednotky: (pokud je vyjádřeno algebraicky) - nějaká forma úhlové míry

"algebraická" kinematika, jako diciplýna pro "předvýpočet" pro výsledky spadající již do části mechaniky dynamika

"algebraická"kinematika - veličiny

frekvence - třeba stopek ( jako konstrukční - kinematická frekvence stopek)

/znovu budiž připomenuto - že frekvence stopek se ve výpočtech vyskytuje dvakrát - protože poprvé se vlastně jedná o kinematickou veličinu - frekvence poprvé ve výpočtech zde označena jako kinematická, čí konstrukční, teoretická frekvence - a podruhé ta samá veličina označena jako provozní frekvence/

"algebraická"kinematika - jednotky

podobně jako v dynamice se zde vyskytuje inverzní jednotka času,

kterou lze nazvat třeba jako

inverzní - nebo dokonce žravé sekundy na minus prvou

Jak v dynamice - tak kinematice vyskytují jednotky času ve jmenovateli zlomku - kilometry za hodinu, metry za sekundu, radiány za sekundu a tak dále...čemuž napovídá i inverzní charakter jednotek času ve frekvenci, úhlové rychlosti a rychlosti - na rozdíl od periodických zvuků v běžných, nikoli inverzních vteřinách - které doléhají k posluchači například na nástupiště

jednotky - shrnutí

shrnutí jednotek ve všech zkoumaných oborech mechaniky - tedy dynamice, kinematice a reálném čase

dynamika - u zkoumaných veličin rotační rychlost a úhlová rychlost (síla) jsou platnou jednotkou času tedy inverzní "žravé" sekundy na minus prvou

kinematika - u zkoumaných veličin úhlová dráha jsou platnou veličinou úhly ve stupních t a frekvence, nebo úhlová frekvence - či otáčky za minutu RPM opět inverzní jednotky času - tedy například inverzní sekundy

reálný čas - v reálném čase jsou jednotkami času například sekundy - jako jednotka časosběrné veličiny

7/ dva druhy času - časosběrný jednosměrný a obousměrný - zde jako čas a frekvence

7.1/ "lineární" čas

časosběrný čas

v sekundách, minutách, hodinách

7.2/ obousměrný "cirkulární" čas

druhou formou času - která definuje také zpětný chod by měla být frekvence

druhou formou času by měla být frekvence

v inverzních jednotkách, například sekundách na mínus prvou

při výpočtech - zejména frekvence a rotačního času pohonu - jako by se porovnávaly tyto dvě formy času

frekvence - může navíc definovat zpětný chod - tedy by mělo jít o zápornou frekvenci

dvojí čas- tedy časosběrný čas jednosměrný - a obousměrný čas například při jízdě automobilu byl v dřívějších příspěvcích znázorňován komplikovaně - prostřednictvím dvou os - v tomto příspěvku jednodušší vyjádření prostřednictvím času a frekvence

o rychlosti by měla pojednávat část mechaniky zvaná dynamika

8/ odkazy a novelizovaná část předchozího dílu

předchozí díl na téma frekvence a rychlost - kinematika, dynamika

Mechanika KFD 2 kinematika frekvence dynamika - měřící přístroje pro sport a zdraví - Blog iDNES.cz

výběr z předchozího příspěvku

"realita" (vjemy na nástupišti)

a ralným časem, kde by směrodatnou měla být perioda T čas na hodinách

výběr z předchozího příspěvku

proč je pomaluběžný motor "rychlejší" (nebo silnější) než rychloběžný?

protože pomaluběžný motor na stejný úkon potřebuje méně otáček než rychloběžný

výběr z předchozího příspěvku

mechanické převody

- rychlost, úhlová rychlost (k radiánu), úhlová frekvence (k radiánu), otáčky za minutu RPM

pozor - na nákresu níže jsou veličiny rychlost a síla přiřazeny přesně naopak - velké kolo má na obvodu velkou rychlost a malé kolo přenáší velkou sílu

rotační rychlost

je výkonnostní veličina, která zohledňuje jak vynaloženou sílu (například při šlapání na bicyklu), - tak velikost - průměr, či poloměr kola

úhlová rychlost - úhlová síla

je veličina v dynamice - která zohledňuje jen vynaloženou sílu - například při šlapání na bicyklu, nebo sešlápnutí pedálu automobilu - ale nezohledňuje poloměr kola - celé kolo jakoby zastupoval jen rotující střed kola - či osa

úhlová rychlost se udává v inverzních sekundách na mínus prvou(tedy jednotce frekvence) je také alespoň teoreticky veličina - jejíž jednotkou může by pro přepočtu radián (ale tato jednotka udává rychlost, či úhel jen nepřímo - při měření síly na siloměru - takže úhlová rychlost je spíš jednotka síly)

frekvence (úhlová frekvence, frekvence a otáčky za minutu)

frekvence je provozní, pozorovateli vně nepříliš náročná veličina - de fakto jen rotující osa - či hmotný bod

různé druhy frekvence se liší, zda je snímána k radiánu, úhlu celé kružnice - a to buď k sekundě, nebo minutě

pozor - na nákresu níže jsou veličiny rychlost a síla přiřazeny přesně naopak - velké kolo má na obvodu velkou rychlost a malé kolo přenáší velkou sílu

převodový poměr "i" u mechanických převodů

u mechanický převodů se druhý člen (hnané kolo) dělí prvním členem (hnacím kolem) - buďto rozměrem členů (obvodem, počtem zubů) nebo silou který přísluší hnanému a hnacímu kolu

čím menší je hodnota výsledného poměru "i" - tím "více je převod cyklistický" s větším hnacím ozubeným kolem u šlapátek - naopak čím větší je velikost převodového poměru "i" - tím více je převod motocyklový - tedy s velkým hnaným kolem

Autor: Jan Tomášek | středa 22.6.2022 10:12 | karma článku: 4.01 | přečteno: 307x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Čína - nový závod o vesmír (4) - Xuntian

Čína plánuje v příštím roce vypustit na oběžnou dráhu velký vesmírný teleskop, podobný Hubbleovu vesmírnému teleskopu. (délka blogu 5 min.)

8.12.2022 v 8:00 | Karma článku: 18.44 | Přečteno: 185 | Diskuse

Libor Čermák

Záhadné tajemství českých vulkánů

Komorní hůrka, Říp, Bezděz, Zebín a další. To jsou místa, která spojují dvě věci. Jednak to jsou hory sopečného původu a pak se k nim vážou lidové pověsti, které odkazují na skutečný původ těchto hor a předhonily tak i vědce.

6.12.2022 v 9:45 | Karma článku: 14.93 | Přečteno: 411 |

Jan Fikáček

Má pravdu Lenin nebo Prof. Kulhánek?

Je to otázka řešená už od Aristotela a Demokrita, jestli je svět dělitelný do nekonečna nebo existují jakési nedělitelné kousíčky, ze kterých je vše složeno. Aristoteles uvažoval o kontinuu, Demokritos a Leukippos vyznávali atomy.

6.12.2022 v 9:07 | Karma článku: 20.73 | Přečteno: 729 | Diskuse

Dana Tenzler

Čína - nový závod o vesmír (3)

Její sonda úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce a na Marsu. Její astronauti se nacházejí na oběžné dráze ve vlastní orbitální stanici. (délka blogu 5 min.)

5.12.2022 v 8:00 | Karma článku: 21.94 | Přečteno: 250 | Diskuse

Jiří Turner

Nebinární ptakopysk

Argumentovat v genderové problematice tím, že pánbůh stvořil jen dvě jednoznačná pohlaví a v tomto formátu že funguje celá příroda i společnost, je, kulantně řečeno, poněkud unáhlené. Jak to tedy je z čistě biologického hlediska?

3.12.2022 v 10:31 | Karma článku: 26.44 | Přečteno: 4136 | Diskuse
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...