Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 10. prosince 2022 Julie

Hradiště Tetín a první Přemyslovci: Bořivoj I - Spytihněv I. a Vratislav I

25. 05. 2022 15:47:36
Vyšehrad, Kazín, Tetín, Libušín - podle kronikáře Kosmy tato hradiště ve vnitřních Čechách byla postavena už někdy na počátku slovanského osídlení Čech pro příbuzné vládnoucího knížete.

Podle dostupných pramenů zakladatelem středočeských hradišť - v tehdejším jazyce "gradů" měl být kníže Spytihněv, jistou vojenskou roli však tyto "grady" sehrály již v dobách kdy Čechům měl vládnout jeho předchůdce a otec - kníže Bořivoj - podle pramenů první doložený Přemyslovec - velmi pravděpodobně tato hradiště stála již před Spytihněvem - a pak Spytihněv první - podle některých pramenů první zcela nezpochybnitelný Český kníže - tato hradiště vlastně jen dobudovával.

Právě díky kronikáři Kosmovi měl kmen Čechů, a zejména vládnoucí rod Přemyslovců v Čechách (nebo možná spíše latinsky Bohemii poněkud výsadní postavení) - byla zaznamenána jména - a některé příběhy - byť s nemalým zkreslením. Možná právě systém gradů - hradišť ve středních Čechách předznamenal sjednocování celých Čech - Bohemie s Prahou jako hlavním městem v desátém století - i když pojem sjednocování je problematický - neboť při četných vojenských vpádech České kmeny - či národy vystupovaly sjednoceně již dříve - a lze předpokládat, že řeč kterou se tehdy dorozumívalo v Čechách byl jeden jazyk.

Pokud by se středočeská hradiště měla nějak srovnávat s údaje zaznamenávaných v pověstech od Kosmových časů - tak určitě by neuspělo srovnání prvního doloženého českého knížete Bořivoje a knížete Přemysla Oráče. Podle antropologických výzkumů Bořivoj nese značné podobnosti s knížecím rodem Mojmírovců z Moravy - což by naznačovalo - že Bořivoj byl do Čech dosazen až za knížete Svatopluka - někdy po roce 872 - kdy si zřejmě Moravané poprvé Čechy přímo podmanily - a moravský kníže Svatopluk se měl stát přímo i knížetem (nebo spíš regentem) Čechů v době nezletilosti Bořivojových synů. Pokud byl Bořivoj do Čech dosazen z Moravy, nemuselo se udát za Svatopluka - ale už o něco dříve za moravského knížete Rostislava.

Historická realita se asi nepodaří ozřejmit - následně alespoň výpis fakt z různých pramenů - a sledovány jsou hlavně dvě linie - jednak linie nesčetných bitev - a dále liniche .christianizace, neboť vývoj se v Čechách a na Moravě ubíral poněkud odlišně.

Co se týče prvních doložených knížat Bořivoje, Spytihněva a Vratislava - patrně je na místě připomenout různé dějinné milníky - tedy zejména mílníky bitev - nebo milníky zakladatelské

následně tedy souhrnné časosběrné výpisky z různých - především internetových zdrojů

Čechy 805 – bitva u Canburgu

V roce 788 franský král Karel Veliký v severním Bavorsku nechal ustanovitl Českou marku, tedy vojenskou hraniční oblast. Po patrně definitivním vyvrácení Avarského kagnátu na dnešní Moravě, Slovensku a Maďarsku (byť Avaři ve střední Evropě měly svůj zenit za sebou - avarské vsi koexistovaly ze slovanskými) mezi lety 791 až 803 - se expanze posléze nedávno korunovaného císaře Karla prvního - znovu zaměřila na střední Evropu - tentokrát na Slovany a zejména na Čechy. Roku 805 do Čech přitáhla francká vojska ze třech směrů - o celkovém počtu nejméně 30 000 mužů, Frankové tehdy zvítězily na Slovany v bitvě u Canburgu. Cílem mělo být vydobytí dluhu na tributárních poplatcích, pravděpodobně i pokus podmanit si i přímo územ Slovanů v Čechách. V případě přímého přisvojení území na místě zůstávala vojenská posádka – což pravděpodobně nebylo v Čechách a na Moravě příliš obvyklé, ale nelze vyloučit že nějakou dobu po bitvě u Canburgu v českých zemích franská vojska setrvala..

Morava – christianizace roku 829

Pro šíření křesťanství na Moravě je spojeno s vnukem Karla Velikého - Ludvíkem II Němcem - což byl bavorský vévoda (ve smyslu vojenský místodržitel) a později první král Východofrancké říše - předobrazu pozdějšího Německa. Za Ludvíka Němce začala Morava ke křesťanskému západu náležet alespoň církevně - .v roce 829 země Moravanů začala spadat jurisdikci pasovského biskupství. Kníže Mojmír podporoval křesťanské misionáře a přispíval k šíření křesťanství. V roce 831 biskup Reginar z Pasova pokřtil Mojmíra I. a "všechny Moravany".

Čechy - křest čtrnácti českých knížat roku 845

To by tedy znamenalo, že v Čechách tenkrát vládlo 15 knížat a křest tak přijala drtivá většina.knížat Českých kmenů, kterými měly být - Hbané (Chebané), Sedličané na Loketsku, Lučané na Žatecku, Děčané, Litoměřici, Lemúzi, Pšované na Mělnicku, Charvátci, Charváti na Hradecku, Zličané na Kouřimsku, Čechové ze střediskem v Levém Hradci, Doudlebi - poměrně neznámý kmen v málo osídlené oblastech na jihu a dvě kmenová knížectví - Tuhošť a Záhvozd ...Teorii o účasti knížat jako zástupců jednotlivých kmenů odmítla polská historička Joanna Aleksandra Sobiesiak, jelikož podle ní v Čechách tehdy existovala nejméně tři mocenská centra kolem hradišť Levý Hradec, Drahúš a Kouřim a ta spolu nemohla politicky spolupracovat.

Podle určitých názorů se křtu v Řezně účastnili především zástupci kmene Čechů třeba otcové knížat Svatoslava, Herimana a možná i Spytimíra, pozdějších bojovníků v bitvě u Vltavy V Řezně se snad vyskytl i otec či děd (někdy nazývaný bájným Hostivítem) prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje vzhledem k tomu, že dorazili téměř všichni předáci kmene Čechů, soudí Michal Lutovský.

A do třetice archeolog Pavel Šebesta zdůrazňuje že se nechal pokřtít kníže Hbanů – či Chebanů sídlící v Chebu. Po návratu z Řezna měl vládce zahájit stavbu kostela na chebském hradišti.

Čechy - 849 Bitva u záseků

Potyčky mezi Franky a Čechy pokračovaly dále, v srpnu roku 848 Čechové vpadli na franské území, ale posléze byli nuceni vyjednávat. Celý konflikt prozatímně vyvrcholil až Bitvou u záseků roku 849, kdy došlo k drtivé porážce franského vojska na česko-franské hranici.

Morava Rostislavova

Christianizace Moravy tedy započala již za Rostislava ze západu, a působení latinských misionářů pokračovalo i za Rostislava. Kníže Rostislav roku 1850 kvůli roztržce vypudil Rostislav ze své země latinské kněze, Rostislav v šíření křesťanství a stavbě kostelů hodlal pokračovat ještě s nemenší vervou - hodlal se ovšem obrátit na jiné instituce.

V roce 855 se východofrancký král - kterým byl stále Ludvík Němec pokusil napravit Rostislavu vzdorovitost a zorganizoval výpravu proti Moravě. Jeho armáda dosáhla až k hlavní pevnosti Rościsłav (alespoň takto se měla nazývat podle polských pramenů) . Proti výpravě Franků však moravská armáda provedla vítězný protiútok. Poté Rostislav pronásledoval východofranská vojska až k hraniční řece Dunaji a drancoval východofranské země i na druhém břehu.

Čechy 857

Franské ofenzívy proti Čechům touto bitvou však zcela neskončily bitvou u Záseků - ale pokračovaly nadále, Zmíněna může být například roku 857, kdy franská výprava proti neznámému kmeni v Čechách, která měla vypudit z z blíže neurčeného „Vistrachova města“ knížete Slavitaha, který se bránil placení tributu. Tento výpad měl tak završit obnovení poplatnosti Čechů. Vistrachova město je pravděpodobně sídlo některého jiného kmene z Čech – ale konkrétní místo, ani konkrétní český kmen nejsou známy.

Morava – zlaté období Rostislavovo

Kníže Rostislav se po roztržce s východními Franky se pokusil získat podporu pro započatou christianizaci své země nejprve přímo u papeže, jeho poslové ovšem v Římě nepochodili. , V roce 861 (nebo 862) poslal Rostislav vyslal poselstvo byzantskému císaři Michaelu III. Požadoval od byzantského panovníka vyslání kněží a nového biskupa, který by založil základy církevního uspořádání na Velké Moravě. Michael III. žádosti vyhověl a v roce 863 poslal Konstantina (sv. Cyrila) a Michaela (sv. Metoděje) na Velkou Moravu. Jejich poslání mělo zásadní vliv na kulturní vývoj nejen moravského státu, ale i celé východní Evropy. Metoděj především sloužil státu tím, že vzdělával studenty a vysvětil slovanské kněze, kteří zahájili svou pastorační činnost na Moravě a sloužili mše ve staroslovanském jazyce, což je učinilo srozumitelnými pro lid. Poslání věrozvěstů přispělo k vytvoření slovanské abecedy zvané hlaholice.

860 až 864 - stříbrné období Rostislavovo

V srpnu roku 864 již několikrát zmíněný Ludvík Němec překročil Dunaj a napadl Moravu. . Obklíčil Rostislava na hradišti Dowina (pravděpodobně Devín)]. Rostislav byl přinucen uznat své vazalství vůči východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Cyrilometodějská misie však pokračovala souběžně s franckou.

ale co se zatím dělo v Čechách? do Čech z Moravy v časech těžko prostupných pomezních hvozdů zdaleka nebylo nijak blízko

Čechy – Bořivojova christianizace

Bořivoj I. (mezi 852/853? – 888/890? )

Jsou celkem známa Bořivojova data – ale není známo, kdy Bořivoj v Čechách vládl ani kdy se dal pokřtít – čímž započala i pravá christianizace v Čechách – odhadem o půl století než na Moravě. Nakonec je poměrně pravděpodobné – že Bořivoj nepocházel z Čech – ale z Moravy – a v Čechách mohl působit dejme tomu jako Svatoplukův místodržící.

Důležitými milníky jsou Bitva u Vltavy – která se udála po vzbouření Moravy proti franckému područí roku 872 kdy se na Moravě dostal k moci Svatopluk – a dalším přelomem Bořivojovy doby je Strojmírova vzpora – kdy měl Bořivoje sesadit jiný Přemyslovec – a teprve po dvou letech měl Bořivoj znovu dosednout na stolec – a započít tak zlaté období Bořivojovy – kdy v Čechách byly zakládané první kostely – v Levém Hradci a Panny Marie na pozdějším Pražském hradě. Nicméně je skutečností – že tyto první moravské kostely se stavebně podobaly moravským rotundám – což vlastně dokládá i tehdejší příslušnost Čech ke Moravě za Svatopluka. Na druhou stranu rotundy byly stavby velmi jednoduché, a na Moravě tehdy stály podstatně větší kostely - takže tyto hmotné památky nemůžou být považovány za důkaz spojení Čech a Moravy za důkaz zcela jednoznačný.

Nicméně nelze vyloučit – že Bořivoj byl knížetem v Čechách ještě před Bitvou u Vltavy – kdy na Moravě panoval Rostislav – a Bořivoj byl také pokřtěn - nikoliv za Svatopluka - jak tradují pověsti - ale už za Rostislava. .

884 Bořivojův křest podrobněji

Co se týče roku, kdy ke křtu došlo, historikové se kloní k několika variantám. Podle Rudolfa Turka přijal Bořivoj křest na přelomu let 869 a 870, jelikož si měl Kosmas splést jméno velkomoravského knížete a Svatopluka zaměnil za Rostislava.(jak zde ovšem naznačeno výše)

František Palacký soudil, že přijal křest v roce 874, tedy brzy po Metodějově propuštění z franckého vězení, tento názor zastával i Josef Pekař.Podle archeologa Ivana Borkovského ke křtu došlo před rokem 880, kdy na Svatoplukově dvoře začala získávat převahu latinská liturgie.

Václav Novotný soudil, že Bořivoj přijal křest mezi lety 882 až 885, neboť právě od roku 882 měl Svatopluk tolik moci, aby mohl Bořivoje pokřtít a tím získat úplnou kontrolu nad Čechy. Henryk Łowmiański se na základě legendy Fuit in provincia Boemorum domníval, že byl Bořivoj společně se synem Spytihněvem pokřtěn mezi lety 882 a 884.Podle Dušana Třeštíka byl Bořivoj pokřtěn na jaře roku 883, vycházel z toho, že Bořivojův křest by byl záminkou pro vojenskou akci v pořadí již dalšího východofranckého krále, ale po určitou dobu i západofranckého krále, ale i římského císaře - Karla III Tlustého. Bořivojově křtu podle Třeštíka přecházela intervence do Čech, uskutečněná na jaře 883, brzy poté byl pokřtěn Bořivoj. Jinak na vlastní Moravě mezi Svatoplukem a Karlem od roku 874 do roku 882 trval mír.

Bitva u Vltavy v roce 872

Bitva u Vltavy téměř vynahradila porážku franckých vojsk při povstání na Moravě – všem ustupující bojovníků z Čech – mimochodem – při bitevní vřavě jich nemálo utonulo ve vodách Vltavy – jiné pobili a jiné zranili, Ti však, kdož mohli uniknout, uchýlili se do gradů.

Tedy před úplnou porážkou Čechy tedy spasila bájná hradiště Kazín, Tetín, Libušín a jiná ve středních Čechách – třebaže že vybudování, nebo alespoň dobudování těchto středočeských hradišť je připisováno Spytihněvovi – Bořivojovu nástupci.

Při zprávách o bitvě u Vltavy je zmíněno i pět knížat těchto jmen: Svatoslav, Vitislav, Heriman, Spytimír, Mojslav, (Goriwei), V jednom z nejstarších rukopisůje zmíněný i Goriwei, podle Františka Palackého, Dušana Třeštíka a dalších historiků se jedná o prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I. Důvod, proč je jméno Bořivoje v některých rukopisech vynecháno, je dodnes neznámý. Možná malá polemická poznámka k titulu kníže pro příliš vysoký počet titulu kníže pro bojovníky v Bitvě u Vltavy - nemuselo jít o knížata - ale o vladyky.

Strojmír kníže český v letech 883 až 885.

Kolem roku 883 došlo v Čechách ke vzpouře proti Bořivojii a povstalci vyhlásili knížetem Stromira. Tato vzpoura byla namířena nejen proti nové víře, ale také proti závislosti na moravském knížeti Svatoplukovi, do kterou zosobňoval právě kníže Bořivoj. Předpokládá se, že Strojmirovo povstání mohlo být inspirováno bavorskými církevně-politickými kruhy, které považovaly Čechy za svou sféru vlivu

Bořivojovi se podařilo povstání potlačit, pravděpodobně s pomocí Svatopluka v roce 885.Nicméně, po znovunabytí knížecího stolce začalo

zlaté období Bořivojovo

... kdy Bořivoj jak kníže prokazatelně založil dva kostely - v Levém Hradci a kostel Panny Marie v Praze, jak zmíněno výše, či jinde.

Morava - zlaté období Svatoplukovo

V roce 874 byl uzavřen tzv. Forchheimský mír.mezi Svatoplukem a Ludvíkem Němcem. Na základě tohoto míru se Svatopluk zavázal vzdát hold východofranskému králi a formálně uznal franckou privilegovanost. , Nadále pokračovala christianizace Moravy – samozřejmě s přihlédnutím k Svatoplukově charakteru, arcibiskupem na Moravě se opět stal Metoděj – Morava dosáhla maximálního územního rozsahu – s nějakou formou závislosti byly kromě Nitranska a Panonie přičleněny Vislansko, Slezsko, Čechy, Lužice, Potisí.

Svatopluk dosáhl dosažení udělení Moravy jako léna přímo od papeže, v pramenech je dokonce u Svatopluka uváděn titul rex – král, defacto byla takto Morava uznána jako zcela nezávislý stát – stejný statut jaký měla Východofrancká říše.

Nicméně klid zbraní nenastal – pokračovaly potyčky s Franky, schylovalo se k maďarskému vpádu de Evropy. .

Období po Bořivojově skonu je uváděno jako přímá vláda moravského knížete Svatopluka v Čechách. Nicméně asi není pravděpodobné, že by zde sídlil. Dva z Bořivojových synů se staly českými knížaty.

Čechy – Spytihněv I a Vratislav I

Starší syn Bořivoje. Vlády se ujal poté, co se Čechy po smrti Svatopluka I. vymanily z vlivu Velké Moravy a přiklonily se k Bavorsku.

Spytihněv pokračoval v zakladatelské činnosti Bořivoje. Kostel na Panny Marie – pravděpodobně první kostel v Praze nechal opevnit – a vybudoval své sídlo. Nicméně nastala jistá zásadní změna – skončila závislost Čech na Moravě – a nastala orientace na Německo – tehdy Východofranckou říši – či králoství. Taka skončila doba slovanské liturgie a z budovaných kostelů se začala ozývat latina.

Spytihněvův nástupce Vratislav první je znám především jako otec Václava a Boleslava – ale také manžel Drahomíry – kněžny původem od polabských Stodoranů, jejíž averze ke tchýni – kněžně Ludmile, Bořivojově choti, která po Bořivojově skonu pobývala na gradě Tetíně, tedy tato averze ke tchýni vedla k zosnování úkladné vraždy.

Nicméně kníže Vratislav I pokračoval v zakladatelské činnost a zvelebování gradu v Praze – a je také zakladatelem baziliky Svatého Jiří, pravděpodobně největšího chrámu v Čehách – ovšem v původní – otonské podobě – nicméně románská přestavba Svatého Jiří – o něco po stu létech z původní podoby chrámu pravděpodobně do značné míry vycházela.

Po Vratislavově skonu se stal knížetem starší syn Václav. A hned první rok vlády jej čekalo nemilé překvapení. Do Čech vtrhli Bavoři - původně spojenci jeho strýce - knížete Spytihněva I.

související příspěvky

Římský Mušov proti Germánům i zimnímu chladu - i něco málo o jazyku Germánů - Blog iDNES.cz

Čechy a Morava od pádu Římské říše po Karla velikého - Blog iDNES.cz

Úsvit Lužice - Jindřich Ptáčník a kníže Václav - Blog iDNES.cz

Autor: Jan Tomášek | středa 25.5.2022 15:47 | karma článku: 9.97 | přečteno: 358x

Další články blogera

Jan Tomášek

Jan Kozák: Lovcem v tajze

Jan Kozák - pro někoho již nepříliš známý spisovatel, možná byl známější jako předseda Svazu československých spisovatelův období tzv. normalizace.

25.11.2022 v 8:52 | Karma článku: 3.55 | Přečteno: 81 | Diskuse

Jan Tomášek

Sněhový pluh KSP 411 / LPO 411 S - železniční rozcestník a rozcestník těžba a hornictví

Když zasněží, a trať se stane skrze závěje nesjízdnou neznamená, že by vlaky vůbec neměly vyjet. Ve větších železničních stanicích jsou zpravidla pro tento účel k dispozici různá speciální železniční vozidla - třeba sněhové pluhy.

28.8.2022 v 5:43 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 422 | Diskuse

Jan Tomášek

U brodu s Vilémem Závadou

V jednom místě na řece Oslavě je brod, a v svého času zde byl příležitostný přívoz. Zcela jistě provozován v 50tých a 60tých letech. Co se týče literárních ohlasů doby jsou tato léta například spojena s básníkem Vilémem Závadou.

26.8.2022 v 6:07 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 188 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty energie E - jak platit za elektřinu QR kódem, elektřina, plyn a ekonomika

Příspěvek by měl navázat na dřívější příspěvky zabývající se elektrickou energií především po technické stránce a zde by měla být především ekonomika - především z hlediska spotřebitele - jak se za elektřinu vlastně platí.

24.8.2022 v 21:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 315 | Diskuse

Další články z rubriky Cestování

Ladislav Větvička

Devastace stareho haviřskeho města

Je to smutny pohled. Studene ulice prosluleho haviřskeho města su prazdne. Mnoho věhlasnych hospod, kaj se haviři po šichtě schazali splachnut podzemni prach, zkrachovalo.

8.12.2022 v 11:11 | Karma článku: 42.44 | Přečteno: 2872 |

Petr Havránek

Cesta severním Vietnamem

Vietnam, země na jihovýchodě Asie byla v mém hledáčku již dvakrát. Ale pokaždé se mi do odletu připletly nějaké nepříjemnosti a z cesty sešlo. Tentokrát vše klaplo. Do třetice všeho dobrého, snad ...

6.12.2022 v 15:31 | Karma článku: 18.24 | Přečteno: 435 | Diskuse

Aleš Gill

Neznámá místa 10. - Zelené peklo uprostřed Mexika

Osm hodin jízdy autem severně od Mexico City leží místo, o kterém jste nejspíše nikdy neslyšeli. Uprostřed neprostupné džungle a hor je zahrada, která - kdyby byla v Evropě - bude v učebnicích a obležená davy turistů. Ale není.

6.12.2022 v 8:57 | Karma článku: 14.24 | Přečteno: 338 | Diskuse

Ladislav Větvička

Nejkratši cesta k horam vyššim jak Mont Blanc

Fčil, když sudruh Putin vylečil svět od korony a většina zemi světa upustila od koronopodfukovych opatřeni, je zase na chvilu jednoduche dostat se pod pěti tisicovky. Na chvilu. Bo co se polityci naučili, brzo využiju zas.

2.12.2022 v 11:11 | Karma článku: 44.35 | Přečteno: 3545 |

Ladislav Větvička

Jak sem na Kavkaze organyzoval druhu frontu

Ozvalo se zvoněni wocapu, což je super věc, bo se možete volat s lidma z druheho konca světa, vidět na jejich pysky a je to zadarmo. Teda uplně ne, stoji to stokorunu měsičně, když mate tu ukrajinsku kartu.

1.12.2022 v 18:18 | Karma článku: 43.64 | Přečteno: 3406 |
Počet článků 239 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 480

Zajímám se o spoustu témat - která se trochu mění podle let a období.

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion (54) svým fanouškům na sociálních sítích oznámila, že musí zrušit nebo přesunout své...