Úterý 13. dubna 2021, svátek má Aleš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 13. dubna 2021 Aleš

Islám na Moravě

26. 01. 2021 14:55:19
Asi nejpovědomější informace o jisté přítomnosti muslimů a islámu v českých zemích jsou jsou v souvislosti s emigrací - či spíše imigrací z tradičních islámských zemích po roce devadesát.

Jenomže se jedná o islám imigrace.

Ale o staletí dříve byly poměrně intenzívní tlaky - aby se i například Morava stala ne-li většinově islámskou zemí, tak alespoň zemí řízenou podle islámského práva.

počátek novověku - Osmanská říše

Asi nejráznější byly tyto tlaky v souvislosti s Tureckým vpádem do Uher na počátku 16tého století - počínajíc bitvou u Moháče. Vojenský tlak Osmanské říše o pár desítek let později přesáhl uherské hranice a muslimská vojska zaujala postavení před Vídní a přes hřebeny Karpat pronikala i na Moravu - dokonce i do Slezska. Asi nejohroženější byla krajina zvaná Slovácko - která v jistém smyslu inklinovala k Uhrám.

Z tureckých manévrů na Moravě alespoň situace u města Strážnice...

1594 Moravský zemský sněm vydal pokyn k opevnění ohrožených míst a měst - a zejména na nejvíce jihovýchodní Moravě "Opevnění má být budováno bez všelijakých okras - a za co nejnižších nákladů".

Shodou okolností byl majitel strážnického panství Jan III. ze Žerotína jmenován hlavním vojenským velitelem Moravy a podle nařízení opevňoval pohraniční města. Tehdy bylo dobudováno opevnění Strážnice. Stará strážní věž byla důkladně přestavěna a zvýšena. Celé město bylo obehnáno valem a vodním příkopem. Třeba kolem města Strážnice bylo vystavěno opevnění - kde se zděné brány a bašty střídaly s narychlo postavenými palisádami na valech z jílu a vápna.

1594 Moravský zemský sněm vydal pokyn k opevnění ohrožených míst a měst - a zejména na nejvíce jihovýchodní Moravě "Opevnění má být budováno bez všelijijakých okras - a za co nejnižších nákladů". Tak se přihodilo - že třeba kolem města Strážnice bylo vystavěno opevnění - kde se zděné brány a bašty střídaly s narychlo postavenými palisádami na valech z jílu a vápna.

Palisády byly budovány rovněž v karpatských průsmycích - k obraně se plánovalo využít i vodních toků - zejména řeky Moravy.

Město Strážnice nakonec turecký nápor neustálo - ale městské radě s tureckým vedením podařilo dojednat výkupné proti odchodu vojsk zvané výpalné - neboť dobývaní měst zpravidla doprovázely i požáry - jako i v případě Strážnice. Alespoň bylo zabráněno aby oheň zasáhl i vnitřní město.

Přestože Turci jako válečníci byli velmi obávaní - v některých ohledech však nevycházeli hůř než než jejich středoevropští protivníci křesťanských armád - ba právě naopak.

Jednak vztahy mezi vojáky byly považovány za lepší nebo alespoň rovnější než u vojáků křesťanských vládců. Dále ani chování tureckých vojáků k zajatcům nevycházelo zas tak nepříznivě. Samotné zajetí trvalo poměrně krátce - i když se zajatci se de rodné země již zpravidla navraceli - bylo poměrně časté - že svému řemeslu - či profesi mohli věnovat i na území Osmanské říše - a není vyjímkou, že ze svého oboru měli větší prospěch - než by tomu bylo doma.

Osmanský vpád na Moravu vítězstvím neskonči - takže lze předpokládat že verše koránu při pobožnostech se ozývaly pouze z polních modliteben při vojenských táborech.

středověk - "Tataři na Moravě"

Přesto i v Českých zemích byla nejméně jedna vojenská mešita postavena a to až o několik staletí později v souvislosti s První světovou válkou. Jednalo se o mešitu při zajateckém táboře poblíž města Podhrad na Chebsku. Přestože se jednalo o dřevěnou stavbu - táborová mešita nebyla jinak vůbec malá budova.

Jenže islám jako učení "Knihy" se formovalo již v sedmém století - což bylo sice nejpozději ze všech tří nauk vycházející ze Starého zákona - ale relativně dávno před tureckým vpádem na Moravu.

Jsou však jisté indície - že islám mohl být - byť okrajově už ve svém nejranějším období i na území Slovenska - tedy čistě teoreticky i na přilehlém území Moravy. Vycházím tak alespoň z jistého pořadu o předslovanských dějinách na Slovensku, který jsem slyšel před mnoha lety (či spíš) desítkami let - takže se mi zpětně nepodařilo dohledat a jaký národ by se mělo jednat - a nikde jinde jsem už podobnou informaci nenalezl. Jenomže tehdejší zdroj líčil večerní přeříkávání veršů z koránu ve slovenských nížinách - vydal jsem proti pomyslnému toku času alespoň podle dostupných informací - v středem zájmu byly především vpády na Moravu z východu - především kočovníků z Asie.

Několik století před tureckým vpádem do střední Evropy byla největší pohromou asi dějinná etapa známá pod označením Tataři na Moravě. Spíš než o vpád Tatarů se však jednalo o vpád nástupců bojovníků Chigischánovy Mongolské říše - pocházejícího ze státu zvaného Zlatá horda - vedeného vojsky kočovných Mongolů a Tatarů. Zlatá horda se nacházela na území dnešního jižního Ruska.

Z kofenfesního hlediska Zlatou hordu není možno považovat za islámskou zemi - Mongolsko je země spíš budhistická - a k islamizaci Tatarů došlo až asi o století později - například v Polsku lze navštívit dřevěné tatarské mešity. V pád Tatarů na Moravu - na malých rychlých koních asijských plemen nebyl jednorázovou záležitostí - probíhal asi ve třech vlnách víc jak století za posledních Přemyslovců - přinesl řadu změn - třeba změnu názvu z Holasicka na Opavsko - přes jistou podobnost vojenskými manévry pozdějších Osmanských vojsk však mongolsko-tatarská vojska neprosazovala Islám.

mezi starověkem a novověkem - barbarské říše období "stěhování národů" - Avaři v Panonii

Ale ještě více zpět proti toku času až do doby stěhování národů - tedy ne zcela na začátek stěhování národů - ale do druhé půlky šestého století - do doby k v Byzanci vládl Justinián první - císař - autokrator - který do značné míry obnovil slávu a územní rozlohu původní Římské říše. Jenže stabilizace nebyla úplně dokonalá - protože se k hranicím Byzance blížily již nové nové nepřátelské národy - Avaři ze stepí Asie - a například Arabové - především ze saharské Afriky - dále i přilehlé části Asie - vpodstatě dnešního Arabského světa - a v menší míře i z Hispánie.

O identitě kočovných Avarů se vedou spory - podle jedné teorie se jedná o odpadlíky z Persie - kteří se ve své době patrně věhlasné Avary pouze vydávali - kočovníci kteří pronikaly do Evropy z Asie neměli být pravím Avary - ale lžiAvary. Podle dalších teorií měli kočovníci pocházet až dále z Ásie - třeba z rozsáhlé oblasti od střední Asie až po Mongolsko - podle dalších názorů ještě mnohem dále z východu - přibližně z mnohem pozdějšího Mandžuska.

Avaři měli být zdatnými bojovníky - používali luky a šípy - a prohnuté šavle či meče - trochu již připomínající proslulé turecké šavle. Zpracování kovů uplatňovali nejen ve výrobě zbraní - či nástrojů - a například i při výrobě šperků - a určitě těmito dovednostmi převyšovaly další kočovné národy.

Na sklonku vlády Justiniána se Avarům proniknout až do střední Evropy a usadit se uvnitř oblouku Karpat v Panonii a podařilo se jim zformovat vlastní stát - či říši - Avarský kagnát. Z Panonie vytlačily germánské Gepidy až na jih do oblasti tehdy ještě věhlasného antického města Sirmium - což je dnes nepříliš významné město Mitrovica v Srbsku. Avaři podnikli ovšem i několik útoků na samotnou Byzanc - a přímo i hlavní město Konstantinopol. Byzantská říše tedy začala ztrácet vydobyté pozice a jistou stabilitu si vykupovala odváděním poplatků za mír ve prospěch Avarského kagnátu.

Pro Avary ve střední Evropě započal zlatý věk. Lze předpokládat že Avaři asi nijak zásadně nezměnily svůj kočovný způsob. Není bez zajímavosti - že vladaři byli u Avarů dva - jeden víc vojenský - druhý jako duchovní vůdce. Avaři dosud zůstávali věrni svým domorodým náboženstvím.

Jistý ústup ze slávy pro Avary znamenal neúspěch při potlačení povstání podmaněných Slovanů - kteří se zformovali do Sámovy říše. Následně mezi Slovany a Avary probíhala jistá spolupráce - nebo alespoň koexistence - Avaři již nikdy nedosáhli takové postavení jako před tím. Osmé století bývá také označováno jako Avarsko - slovanské období - po roce 800 již v pramenech o Avarech nejsou zmínky.

mezi starověkem a novověkem - Arabský kalifát

Jak další výše zmíněná národnost - a to národ arabský. V svých počátcích byl islám čistě arabskou záležitostí. Byl ustanoven Arabský kalifát - popřípadě přidružené kalifáty například v Hispánii. Samozřejmě Arabové podnikaly výpady proti svým sousedům - jednak z cílem rozšířit své území a jednak svou věrouku - tedy Islám. Jejich hlavním protivníkem ve Středomoří byla stále Římská říše neboli Byzance. Arabským válečným lodím se podařilo proniknout Egejským mořem až k hlavnímu městu Konstantinopoli - a podnikly přímý útok na město na začátku sedmého století.

Dále na východ arabské výboje probíhaly třeba v oblasti Kavkazu. Podařilo se třeba ovládnou tehdy již křesťanskou Arméni - a na téměř dvě století se muslimům podařilo Arméni ovládnout. Byzantská říše se pokoušela upevnit - či obnovit postavení i na úplném východě Římského impéria - v čemž byl vcelku úspěšný císař Justinián druhý - a na začátku osmého století a byzantským vojskům podařilo arabská okupační vojska z Arménie vytlačit.

A zde se naskýtá čistě teoretická a ničím nepodložená možnost jako mohli v období raného středověku - či spíše v takzvaném barbarském období před raným středověkem - vyznavači islámu proniknout až na Slovensko. Čistě teoreticky to mohli být právě odpadlíci k islámu právě z Arménie - kteří po dočasné ztrátě arabské kontroly mohly prchnout před hněvem stále většinově křesťanských Arménů a přidat se k proudu kočovníků do Evropy a dostat se třeba až na Slovensko. Čistě teoreticky se muslimští Arméni mohli vedle Avarů a Slovanů stát třetím národem v oblasti.

Otázka zní jak je tato hypotéza důvěryhodná. Asi bych na ni příliš nesázel - ale přijde mi nejvíce pravděpodobná.

ranný středověk - kagnáty východu Evropy a Asie

Na závěr ještě ve své době velmi početných národech označovaných zejména byzantskými prameny v osmém století jako Turci.

Takzvaní Západní Turci zhruba v oblasti dnešní Ukrajiny jsou považováni za předchůdce Maďarů.

Východní Turci - národnost uskupená ve státním útvaru zvaný Chazarský kagnát zhruba na území mnohem pozdější Zlaté hordy - tedy Jižního Ruska. Z konfesního hlediska byla sice byla výrazně zastoupena domorodá vyznání - a značný vliv měla i všechna tři vyznání Knihy - zejména Judaismus. Chazaři jsou také považování více za genetické předky dnešních izraelských Židů než bibličtí Židé.

Nu a ještě dále na východ směrem od Kaspického moře rozsáhlá území Asie zase obývali Modří či Nebesští Turci - kteří byli uskupeni podle období v několika státních útvarech - asi nejznámějším je pak Karchánský kagnát.


Autor: Jan Tomášek | úterý 26.1.2021 14:55 | karma článku: 15.71 | přečteno: 1001x

Další články blogera

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 16 - indukčnost cívky

Navazující příspěvek na předchozí - tedy pokračování v pojednání o indukčnosti cívky. Tentokrát ovšem vycházející z předpokladu - že elektrický proud se na cívce zpožďuje za napětím.

9.4.2021 v 15:38 | Karma článku: 8.13 | Přečteno: 276 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 15 - indukčnost cívky

Pokračování předchozího příspěvku - tentokrát by měly přibýt další podrobnosti - zejména co týče konkrétního využití indukčnosti cívky - a různých forem využití magnetické indukce. Pro zpochybnění hypotézy však spíše sci-fi.

8.4.2021 v 18:57 | Karma článku: 4.23 | Přečteno: 202 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 14 - volty proti ohmům

Navazující příspěvek na předcházející, tentokrát ze zaměřením především na cívku, jednak co se týče veličin souvisejících s indukčností, jedna ve vztahu k vlastnímu Ohmovu zákonu.

8.4.2021 v 10:51 | Karma článku: 4.36 | Přečteno: 229 | Diskuse

Jan Tomášek

Co se děje kolem elektřiny 12 - Ohmův zákon pro zvídavé 4 - v čase a nečase (verze 2)

Doplňená verze předchozího příspěvku o další úvahy nad Ohmovým zákonem a základními veličinami s ním související...

5.4.2021 v 19:53 | Karma článku: 6.02 | Přečteno: 346 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jan Andrle

Když zloděj křičí

Máme s tím své temné zkušenosti. Hitler křičel, Goebbels křičel, henleinovci křičeli a výsledkem nakonec bylo, že demokratické západní vlády uvěřili zlodějům a neurvale sdělili okrádanému, že nevydá-li to své zloději, bude viníkem

13.4.2021 v 20:32 | Karma článku: 14.41 | Přečteno: 319 | Diskuse

František Vlček

LG OLED55BX3LB - opravdu dobrá TV za slušné peníze

Televize LG OLED je díky své vlastní technologii jedinečná. Více než 100 milionů samosvítících sub-pixelů* se spojí, aby poskytlo novou úroveň televizního zážitku. Vychutnejte si nejhlubší černou, nejbohatší barvy a nejrealističtě

13.4.2021 v 14:51 | Karma článku: 4.10 | Přečteno: 188 | Diskuse

Helena Vlachová

Nemůžete se uplatnit na trhu práce? Staňte se ministrem!

Je až s podivem, do jaké žumpy je současná vláda schopna zajít. Za odvolaného ministra zahraničí není zatím náhrada, ministrem kultury se má stát kdosi, kdo absolvoval jen SPŠ strojnickou.

13.4.2021 v 14:42 | Karma článku: 27.65 | Přečteno: 599 | Diskuse

Marek Valiček

Jak je důležité míti DANU

DANA - drobná a nenákladná antikoncepce. Tak nás to učili ve škole v době mého dospívání a DANA - drobná a nenápadná - funguje i v případě dostavby jaderné elektrárny Dukovany...

13.4.2021 v 13:03 | Karma článku: 23.69 | Přečteno: 578 | Diskuse

František Vlček

LG sušička RC80EU2AV4D

Volně stojící hybridní sušička s invertorovým tepelným čerpadlem v energetické třídě A+++ pojme až 8 kg prádla. Sušičku LG RC80EU2AV4D řídí invertorový motor s 10letou zárukou, která se vztahuje na motor a kompresor. Sušička dále

13.4.2021 v 12:41 | Karma článku: 3.35 | Přečteno: 141 | Diskuse
Počet článků 243 Celková karma 7.24 Průměrná čtenost 405

Od mládí se zajímám o veřejné dění, přispívám na literární servery pod nikem Gogin. Dále fotografuji a kreslím.

http://jt.brno-online.cz

http://twitter.com/honzatomasek

 

Najdete na iDNES.cz